ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రా కో వాం వరుణా సుమ్నమ్ ఆప స్తోమో హవిష్మాఅమృతో న హోతా |
  యో వాం హృది క్రతుమాఅస్మద్ ఉక్తః పస్పర్శద్ ఇన్ద్రావరుణా నమస్వాన్ || 4-041-01

  ఇన్ద్రా హ యో వరుణా చక్ర ఆపీ దేవౌ మర్తః సఖ్యాయ ప్రయస్వాన్ |
  స హన్తి వృత్రా సమిథేషు శత్రూన్ అవోభిర్ వా మహద్భిః స ప్ర శృణ్వే || 4-041-02

  ఇన్ద్రా హ రత్నం వరుణా ధేష్ఠేత్థా నృభ్యః శశమానేభ్యస్ తా |
  యదీ సఖాయా సఖ్యాయ సోమైః సుతేభిః సుప్రయసా మాదయైతే || 4-041-03

  ఇన్ద్రా యువం వరుణా దిద్యుమ్ అస్మిన్న్ ఓజిష్ఠమ్ ఉగ్రా ని వధిష్టం వజ్రమ్ |
  యో నో దురేవో వృకతిర్ దభీతిస్ తస్మిన్ మిమాథామ్ అభిభూత్య్ ఓజః || 4-041-04

  ఇన్ద్రా యువం వరుణా భూతమ్ అస్యా ధియః ప్రేతారా వృషభేవ ధేనోః |
  సా నో దుహీయద్ యవసేవ గత్వీ సహస్రధారా పయసా మహీ గౌః || 4-041-05

  తోకే హితే తనయ ఉర్వరాసు సూరో దృశీకే వృషణశ్ చ పౌంస్యే |
  ఇన్ద్రా నో అత్ర వరుణా స్యాతామ్ అవోభిర్ దస్మా పరితక్మ్యాయామ్ || 4-041-06

  యువామ్ ఇద్ ధ్య్ అవసే పూర్వ్యాయ పరి ప్రభూతీ గవిషః స్వాపీ |
  వృణీమహే సఖ్యాయ ప్రియాయ శూరా మంహిష్ఠా పితరేవ శమ్భూ || 4-041-07

  తా వాం ధియో ऽవసే వాజయన్తీర్ ఆజిం న జగ్ముర్ యువయూః సుదానూ |
  శ్రియే న గావ ఉప సోమమ్ అస్థుర్ ఇన్ద్రం గిరో వరుణమ్ మే మనీషాః || 4-041-08

  ఇమా ఇన్ద్రం వరుణమ్ మే మనీషా అగ్మన్న్ ఉప ద్రవిణమ్ ఇచ్ఛమానాః |
  ఉపేమ్ అస్థుర్ జోష్టార ఇవ వస్వో రఘ్వీర్ ఇవ శ్రవసో భిక్షమాణాః || 4-041-09

  అశ్వ్యస్య త్మనా రథ్యస్య పుష్టేర్ నిత్యస్య రాయః పతయః స్యామ |
  తా చక్రాణా ఊతిభిర్ నవ్యసీభిర్ అస్మత్రా రాయో నియుతః సచన్తామ్ || 4-041-10

  ఆ నో బృహన్తా బృహతీభిర్ ఊతీ ఇన్ద్ర యాతం వరుణ వాజసాతౌ |
  యద్ దిద్యవః పృతనాసు ప్రక్రీళాన్ తస్య వాం స్యామ సనితార ఆజేః || 4-041-11