ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దధిక్రావ్ణ ఇద్ ఉ ను చర్కిరామ విశ్వా ఇన్ మామ్ ఉషసః సూదయన్తు |
  అపామ్ అగ్నేర్ ఉషసః సూర్యస్య బృహస్పతేర్ ఆఙ్గిరసస్య జిష్ణోః || 4-040-01

  సత్వా భరిషో గవిషో దువన్యసచ్ ఛ్రవస్యాద్ ఇష ఉషసస్ తురణ్యసత్ |
  సత్యో ద్రవో ద్రవరః పతంగరో దధిక్రావేషమ్ ఊర్జం స్వర్ జనత్ || 4-040-02

  ఉత స్మాస్య ద్రవతస్ తురణ్యతః పర్ణం న వేర్ అను వాతి ప్రగర్ధినః |
  శ్యేనస్యేవ ధ్రజతో అఙ్కసమ్ పరి దధిక్రావ్ణః సహోర్జా తరిత్రతః || 4-040-03

  ఉత స్య వాజీ క్షిపణిం తురణ్యతి గ్రీవాయామ్ బద్ధో అపికక్ష ఆసని |
  క్రతుం దధిక్రా అను సంతవీత్వత్ పథామ్ అఙ్కాంస్య్ అన్వ్ ఆపనీఫణత్ || 4-040-04

  హంసః శుచిషద్ వసుర్ అన్తరిక్షసద్ ధోతా వేదిషద్ అతిథిర్ దురోణసత్ |
  నృషద్ వరసద్ ఋతసద్ వ్యోమసద్ అబ్జా గోజా ఋతజా అద్రిజా ఋతమ్ || 4-040-05