ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆశుం దధిక్రాం తమ్ ఉ ను ష్టవామ దివస్ పృథివ్యా ఉత చర్కిరామ |
  ఉచ్ఛన్తీర్ మామ్ ఉషసః సూదయన్త్వ్ అతి విశ్వాని దురితాని పర్షన్ || 4-039-01

  మహశ్ చర్కర్మ్య్ అర్వతః క్రతుప్రా దధిక్రావ్ణః పురువారస్య వృష్ణః |
  యమ్ పూరుభ్యో దీదివాంసం నాగ్నిం దదథుర్ మిత్రావరుణా తతురిమ్ || 4-039-02

  యో అశ్వస్య దధిక్రావ్ణో అకారీత్ సమిద్ధే అగ్నా ఉషసో వ్యుష్టౌ |
  అనాగసం తమ్ అదితిః కృణోతు స మిత్రేణ వరుణేనా సజోషాః || 4-039-03

  దధిక్రావ్ణ ఇష ఊర్జో మహో యద్ అమన్మహి మరుతాం నామ భద్రమ్ |
  స్వస్తయే వరుణమ్ మిత్రమ్ అగ్నిం హవామహ ఇన్ద్రం వజ్రబాహుమ్ || 4-039-04

  ఇన్ద్రమ్ ఇవేద్ ఉభయే వి హ్వయన్త ఉదీరాణా యజ్ఞమ్ ఉపప్రయన్తః |
  దధిక్రామ్ ఉ సూదనమ్ మర్త్యాయ దదథుర్ మిత్రావరుణా నో అశ్వమ్ || 4-039-05

  దధిక్రావ్ణో అకారిషం జిష్ణోర్ అశ్వస్య వాజినః |
  సురభి నో ముఖా కరత్ ప్ర ణ ఆయూంషి తారిషత్ || 4-039-06