ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉతో హి వాం దాత్రా సన్తి పూర్వా యా పూరుభ్యస్ త్రసదస్యుర్ నితోశే |
  క్షేత్రాసాం దదథుర్ ఉర్వరాసాం ఘనం దస్యుభ్యో అభిభూతిమ్ ఉగ్రమ్ || 4-038-01
  ఉత వాజినమ్ పురునిష్షిధ్వానం దధిక్రామ్ ఉ దదథుర్ విశ్వకృష్టిమ్ |
  ఋజిప్యం శ్యేనమ్ ప్రుషితప్సుమ్ ఆశుం చర్కృత్యమ్ అర్యో నృపతిం న శూరమ్ || 4-038-02
  యం సీమ్ అను ప్రవతేవ ద్రవన్తం విశ్వః పూరుర్ మదతి హర్షమాణః |
  పడ్భిర్ గృధ్యన్తమ్ మేధయుం న శూరం రథతురం వాతమ్ ఇవ ధ్రజన్తమ్ || 4-038-03
  యః స్మారున్ధానో గధ్యా సమత్సు సనుతరశ్ చరతి గోషు గచ్ఛన్ |
  ఆవిరృజీకో విదథా నిచిక్యత్ తిరో అరతిమ్ పర్య్ ఆప ఆయోః || 4-038-04
  ఉత స్మైనం వస్త్రమథిం న తాయుమ్ అను క్రోశన్తి క్షితయో భరేషు |
  నీచాయమానం జసురిం న శ్యేనం శ్రవశ్ చాచ్ఛా పశుమచ్ చ యూథమ్ || 4-038-05
  ఉత స్మాసు ప్రథమః సరిష్యన్ ని వేవేతి శ్రేణిభీ రథానామ్ |
  స్రజం కృణ్వానో జన్యో న శుభ్వా రేణుం రేరిహత్ కిరణం దదశ్వాన్ || 4-038-06
  ఉత స్య వాజీ సహురిర్ ఋతావా శుశ్రూషమాణస్ తన్వా సమర్యే |
  తురం యతీషు తురయన్న్ ఋజిప్యో ऽధి భ్రువోః కిరతే రేణుమ్ ఋఞ్జన్ || 4-038-07
  ఉత స్మాస్య తన్యతోర్ ఇవ ద్యోర్ ఋఘాయతో అభియుజో భయన్తే |
  యదా సహస్రమ్ అభి షీమ్ అయోధీద్ దుర్వర్తుః స్మా భవతి భీమ ఋఞ్జన్ || 4-038-08
  ఉత స్మాస్య పనయన్తి జనా జూతిం కృష్టిప్రో అభిభూతిమ్ ఆశోః |
  ఉతైనమ్ ఆహుః సమిథే వియన్తః పరా దధిక్రా అసరత్ సహస్రైః || 4-038-09
  ఆ దధిక్రాః శవసా పఞ్చ కృష్టీః సూర్య ఇవ జ్యోతిషాపస్ తతాన |
  సహస్రసాః శతసా వాజ్య్ అర్వా పృణక్తు మధ్వా సమ్ ఇమా వచాంసి || 4-038-10