ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉప నో వాజా అధ్వరమ్ ఋభుక్షా దేవా యాత పథిభిర్ దేవయానైః |
  యథా యజ్ఞమ్ మనుషో విక్ష్వ్ ఆసు దధిధ్వే రణ్వాః సుదినేష్వ్ అహ్నామ్ || 4-037-01

  తే వో హృదే మనసే సన్తు యజ్ఞా జుష్టాసో అద్య ఘృతనిర్ణిజో గుః |
  ప్ర వః సుతాసో హరయన్త పూర్ణాః క్రత్వే దక్షాయ హర్షయన్త పీతాః || 4-037-02

  త్ర్యుదాయం దేవహితం యథా వ స్తోమో వాజా ఋభుక్షణో దదే వః |
  జుహ్వే మనుష్వద్ ఉపరాసు విక్షు యుష్మే సచా బృహద్దివేషు సోమమ్ || 4-037-03

  పీవోశ్వాః శుచద్రథా హి భూతాయఃశిప్రా వాజినః సునిష్కాః |
  ఇన్ద్రస్య సూనో శవసో నపాతో ऽను వశ్ చేత్య్ అగ్రియమ్ మదాయ || 4-037-04

  ఋభుమ్ ఋభుక్షణో రయిం వాజే వాజిన్తమం యుజమ్ |
  ఇన్ద్రస్వన్తం హవామహే సదాసాతమమ్ అశ్వినమ్ || 4-037-05

  సేద్ ఋభవో యమ్ అవథ యూయమ్ ఇన్ద్రశ్ చ మర్త్యమ్ |
  స ధీభిర్ అస్తు సనితా మేధసాతా సో అర్వతా || 4-037-06

  వి నో వాజా ఋభుక్షణః పథశ్ చితన యష్టవే |
  అస్మభ్యం సూరయ స్తుతా విశ్వా ఆశాస్ తరీషణి || 4-037-07

  తం నో వాజా ఋభుక్షణ ఇన్ద్ర నాసత్యా రయిమ్ |
  సమ్ అశ్వం చర్షణిభ్య ఆ పురు శస్త మఘత్తయే || 4-037-08