ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అనశ్వో జాతో అనభీశుర్ ఉక్థ్యో రథస్ త్రిచక్రః పరి వర్తతే రజః |
  మహత్ తద్ వో దేవ్యస్య ప్రవాచనం ద్యామ్ ఋభవః పృథివీం యచ్ చ పుష్యథ || 4-036-01

  రథం యే చక్రుః సువృతం సుచేతసో ऽవిహ్వరన్తమ్ మనసస్ పరి ధ్యయా |
  తాఊ న్వ్ అస్య సవనస్య పీతయ ఆ వో వాజా ఋభవో వేదయామసి || 4-036-02

  తద్ వో వాజా ఋభవః సుప్రవాచనం దేవేషు విభ్వో అభవన్ మహిత్వనమ్ |
  జివ్రీ యత్ సన్తా పితరా సనాజురా పునర్ యువానా చరథాయ తక్షథ || 4-036-03

  ఏకం వి చక్ర చమసం చతుర్వయం నిశ్ చర్మణో గామ్ అరిణీత ధీతిభిః |
  అథా దేవేష్వ్ అమృతత్వమ్ ఆనశ శ్రుష్టీ వాజా ఋభవస్ తద్ వ ఉక్థ్యమ్ || 4-036-04

  ఋభుతో రయిః ప్రథమశ్రవస్తమో వాజశ్రుతాసో యమ్ అజీజనన్ నరః |
  విభ్వతష్టో విదథేషు ప్రవాచ్యో యం దేవాసో ऽవథా స విచర్షణిః || 4-036-05

  స వాజ్య్ అర్వా స ఋషిర్ వచస్యయా స శూరో అస్తా పృతనాసు దుష్టరః |
  స రాయస్ పోషం స సువీర్యం దధే యం వాజో విభ్వాఋభవో యమ్ ఆవిషుః || 4-036-06

  శ్రేష్ఠం వః పేశో అధి ధాయి దర్శతం స్తోమో వాజా ఋభవస్ తం జుజుష్టన |
  ధీరాసో హి ష్ఠా కవయో విపశ్చితస్ తాన్ వ ఏనా బ్రహ్మణా వేదయామసి || 4-036-07

  యూయమ్ అస్మభ్యం ధిషణాభ్యస్ పరి విద్వాంసో విశ్వా నర్యాణి భోజనా |
  ద్యుమన్తం వాజం వృషశుష్మమ్ ఉత్తమమ్ ఆ నో రయిమ్ ఋభవస్ తక్షతా వయః || 4-036-08

  ఇహ ప్రజామ్ ఇహ రయిం రరాణా ఇహ శ్రవో వీరవత్ తక్షతా నః |
  యేన వయం చితయేమాత్య్ అన్యాన్ తం వాజం చిత్రమ్ ఋభవో దదా నః || 4-036-09