ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇహోప యాత శవసో నపాతః సౌధన్వనా ఋభవో మాప భూత |
  అస్మిన్ హి వః సవనే రత్నధేయం గమన్త్వ్ ఇన్ద్రమ్ అను వో మదాసః || 4-035-01

  ఆగన్న్ ఋభూణామ్ ఇహ రత్నధేయమ్ అభూత్ సోమస్య సుషుతస్య పీతిః |
  సుకృత్యయా యత్ స్వపస్యయా చఏకం విచక్ర చమసం చతుర్ధా || 4-035-02

  వ్య్ అకృణోత చమసం చతుర్ధా సఖే వి శిక్షేత్య్ అబ్రవీత |
  అథైత వాజా అమృతస్య పన్థాం గణం దేవానామ్ ఋభవః సుహస్తాః || 4-035-03

  కిమ్మయః స్విచ్ చమస ఏష ఆస యం కావ్యేన చతురో విచక్ర |
  అథా సునుధ్వం సవనమ్ మదాయ పాత ఋభవో మధునః సోమ్యస్య || 4-035-04

  శచ్యాకర్త పితరా యువానా శచ్యాకర్త చమసం దేవపానమ్ |
  శచ్యా హరీ ధనుతరావ్ అతష్టేన్ద్రవాహావ్ ఋభవో వాజరత్నాః || 4-035-05

  యో వః సునోత్య్ అభిపిత్వే అహ్నాం తీవ్రం వాజాసః సవనమ్ మదాయ |
  తస్మై రయిమ్ ఋభవః సర్వవీరమ్ ఆ తక్షత వృషణో మన్దసానాః || 4-035-06

  ప్రాతః సుతమ్ అపిబో హర్యశ్వ మాధ్యందినం సవనం కేవలం తే |
  సమ్ ఋభుభిః పిబస్వ రత్నధేభిః సఖీయాఇన్ద్ర చకృషే సుకృత్యా || 4-035-07

  యే దేవాసో అభవతా సుకృత్యా శ్యేనా ఇవేద్ అధి దివి నిషేద |
  తే రత్నం ధాత శవసో నపాతః సౌధన్వనా అభవతామృతాసః || 4-035-08

  యత్ తృతీయం సవనం రత్నధేయమ్ అకృణుధ్వం స్వపస్యా సుహస్తాః |
  తద్ ఋభవః పరిషిక్తం వ ఏతత్ సమ్ మదేభిర్ ఇన్ద్రియేభిః పిబధ్వమ్ || 4-035-09