ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋభుర్ విభ్వా వాజ ఇన్ద్రో నో అచ్ఛేమం యజ్ఞం రత్నధేయోప యాత |
  ఇదా హి వో ధిషణా దేవ్య్ అహ్నామ్ అధాత్ పీతిం సమ్ మదా అగ్మతా వః || 4-034-01

  విదానాసో జన్మనో వాజరత్నా ఉత ఋతుభిర్ ఋభవో మాదయధ్వమ్ |
  సం వో మదా అగ్మత సమ్ పురంధిః సువీరామ్ అస్మే రయిమ్ ఏరయధ్వమ్ || 4-034-02

  అయం వో యజ్ఞ ఋభవో ऽకారి యమ్ ఆ మనుష్వత్ ప్రదివో దధిధ్వే |
  ప్ర వో ऽచ్ఛా జుజుషాణాసో అస్థుర్ అభూత విశ్వే అగ్రియోత వాజాః || 4-034-03

  అభూద్ ఉ వో విధతే రత్నధేయమ్ ఇదా నరో దాశుషే మర్త్యాయ |
  పిబత వాజా ఋభవో దదే వో మహి తృతీయం సవనమ్ మదాయ || 4-034-04

  ఆ వాజా యాతోప న ఋభుక్షా మహో నరో ద్రవిణసో గృణానాః |
  ఆ వః పీతయో ऽభిపిత్వే అహ్నామ్ ఇమా అస్తం నవస్వ ఇవ గ్మన్ || 4-034-05

  ఆ నపాతః శవసో యాతనోపేమం యజ్ఞం నమసా హూయమానాః |
  సజోషసః సూరయో యస్య చ స్థ మధ్వః పాత రత్నధా ఇన్ద్రవన్తః || 4-034-06

  సజోషా ఇన్ద్ర వరుణేన సోమం సజోషాః పాహి గిర్వణో మరుద్భిః |
  అగ్రేపాభిర్ ఋతుపాభిః సజోషా గ్నాస్పత్నీభీ రత్నధాభిః సజోషాః || 4-034-07

  సజోషస ఆదిత్యైర్ మాదయధ్వం సజోషస ఋభవః పర్వతేభిః |
  సజోషసో దైవ్యేనా సవిత్రా సజోషసః సిన్ధుభీ రత్నధేభిః || 4-034-08

  యే అశ్వినా యే పితరా య ఊతీ ధేనుం తతక్షుర్ ఋభవో యే అశ్వా |
  యే అంసత్రా య ఋధగ్ రోదసీ యే విభ్వో నరః స్వపత్యాని చక్రుః || 4-034-09

  యే గోమన్తం వాజవన్తం సువీరం రయిం ధత్థ వసుమన్తమ్ పురుక్షుమ్ |
  తే అగ్రేపా ఋభవో మన్దసానా అస్మే ధత్త యే చ రాతిం గృణన్తి || 4-034-10

  నాపాభూత న వో ऽతీతృషామానిఃశస్తా ఋభవో యజ్ఞే అస్మిన్ |
  సమ్ ఇన్ద్రేణ మదథ సమ్ మరుద్భిః సం రాజభీ రత్నధేయాయ దేవాః || 4-034-11