ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర ఋభుభ్యో దూతమ్ ఇవ వాచమ్ ఇష్య ఉపస్తిరే శ్వైతరీం ధేనుమ్ ఈళే |
  యే వాతజూతాస్ తరణిభిర్ ఏవైః పరి ద్యాం సద్యో అపసో బభూవుః || 4-033-01

  యదారమ్ అక్రన్న్ ఋభవః పితృభ్యామ్ పరివిష్టీ వేషణా దంసనాభిః |
  ఆద్ ఇద్ దేవానామ్ ఉప సఖ్యమ్ ఆయన్ ధీరాసః పుష్టిమ్ అవహన్ మనాయై || 4-033-02

  పునర్ యే చక్రుః పితరా యువానా సనా యూపేవ జరణా శయానా |
  తే వాజో విభ్వాఋభుర్ ఇన్ద్రవన్తో మధుప్సరసో నో ऽవన్తు యజ్ఞమ్ || 4-033-03

  యత్ సంవత్సమ్ ఋభవో గామ్ అరక్షన్ యత్ సంవత్సమ్ ఋభవో మా అపింశన్ |
  యత్ సంవత్సమ్ అభరన్ భాసో అస్యాస్ తాభిః శమీభిర్ అమృతత్వమ్ ఆశుః || 4-033-04

  జ్యేష్ఠ ఆహ చమసా ద్వా కరేతి కనీయాన్ త్రీన్ కృణవామేత్య్ ఆహ |
  కనిష్ఠ ఆహ చతురస్ కరేతి త్వష్ట ఋభవస్ తత్ పనయద్ వచో వః || 4-033-05

  సత్యమ్ ఊచుర్ నర ఏవా హి చక్రుర్ అను స్వధామ్ ఋభవో జగ్ముర్ ఏతామ్ |
  విభ్రాజమానాంశ్ చమసాఅహేవావేనత్ త్వష్టా చతురో దదృశ్వాన్ || 4-033-06

  ద్వాదశ ద్యూన్ యద్ అగోహ్యస్యాతిథ్యే రణన్న్ ఋభవః ససన్తః |
  సుక్షేత్రాకృణ్వన్న్ అనయన్త సిన్ధూన్ ధన్వాతిష్ఠన్న్ ఓషధీర్ నిమ్నమ్ ఆపః || 4-033-07

  రథం యే చక్రుః సువృతం నరేష్ఠాం యే ధేనుం విశ్వజువం విశ్వరూపామ్ |
  త ఆ తక్షన్త్వ్ ఋభవో రయిం నః స్వవసః స్వపసః సుహస్తాః || 4-033-08

  అపో హ్య్ ఏషామ్ అజుషన్త దేవా అభి క్రత్వా మనసా దీధ్యానాః |
  వాజో దేవానామ్ అభవత్ సుకర్మేన్ద్రస్య ఋభుక్షా వరుణస్య విభ్వా || 4-033-09

  యే హరీ మేధయోక్థా మదన్త ఇన్ద్రాయ చక్రుః సుయుజా యే అశ్వా |
  తే రాయస్ పోషం ద్రవిణాన్య్ అస్మే ధత్త ఋభవః క్షేమయన్తో న మిత్రమ్ || 4-033-10

  ఇదాహ్నః పీతిమ్ ఉత వో మదం ధుర్ న ఋతే శ్రాన్తస్య సఖ్యాయ దేవాః |
  తే నూనమ్ అస్మే ఋభవో వసూని తృతీయే అస్మిన్ సవనే దధాత || 4-033-11