ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ తూ న ఇన్ద్ర వృత్రహన్న్ అస్మాకమ్ అర్ధమ్ ఆ గహి |
  మహాన్ మహీభిర్ ఊతిభిః || 4-032-01

  భృమిశ్ చిద్ ఘాసి తూతుజిర్ ఆ చిత్ర చిత్రిణీష్వ్ ఆ |
  చిత్రం కృణోష్య్ ఊతయే || 4-032-02

  దభ్రేభిశ్ చిచ్ ఛశీయాంసం హంసి వ్రాధన్తమ్ ఓజసా |
  సఖిభిర్ యే త్వే సచా || 4-032-03

  వయమ్ ఇన్ద్ర త్వే సచా వయం త్వాభి నోనుమః |
  అస్మా-అస్మాఇద్ ఉద్ అవ || 4-032-04

  స నశ్ చిత్రాభిర్ అద్రివో ऽనవద్యాభిర్ ఊతిభిః |
  అనాధృష్టాభిర్ ఆ గహి || 4-032-05

  భూయామో షు త్వావతః సఖాయ ఇన్ద్ర గోమతః |
  యుజో వాజాయ ఘృష్వయే || 4-032-06

  త్వం హ్య్ ఏక ఈశిష ఇన్ద్ర వాజస్య గోమతః |
  స నో యన్ధి మహీమ్ ఇషమ్ || 4-032-07

  న త్వా వరన్తే అన్యథా యద్ దిత్ససి స్తుతో మఘమ్ |
  స్తోతృభ్య ఇన్ద్ర గిర్వణః || 4-032-08

  అభి త్వా గోతమా గిరానూషత ప్ర దావనే |
  ఇన్ద్ర వాజాయ ఘృష్వయే || 4-032-09

  ప్ర తే వోచామ వీర్యా యా మన్దసాన ఆరుజః |
  పురో దాసీర్ అభీత్య || 4-032-10

  తా తే గృణన్తి వేధసో యాని చకర్థ పౌంస్యా |
  సుతేష్వ్ ఇన్ద్ర గిర్వణః || 4-032-11

  అవీవృధన్త గోతమా ఇన్ద్ర త్వే స్తోమవాహసః |
  ఐషు ధా వీరవద్ యశః || 4-032-12

  యచ్ చిద్ ధి శశ్వతామ్ అసీన్ద్ర సాధారణస్ త్వమ్ |
  తం త్వా వయం హవామహే || 4-032-13

  అర్వాచీనో వసో భవాస్మే సు మత్స్వాన్ధసః |
  సోమానామ్ ఇన్ద్ర సోమపాః || 4-032-14

  అస్మాకం త్వా మతీనామ్ ఆ స్తోమ ఇన్ద్ర యచ్ఛతు |
  అర్వాగ్ ఆ వర్తయా హరీ || 4-032-15

  పురోళాశం చ నో ఘసో జోషయాసే గిరశ్ చ నః |
  వధూయుర్ ఇవ యోషణామ్ || 4-032-16

  సహస్రం వ్యతీనాం యుక్తానామ్ ఇన్ద్రమ్ ఈమహే |
  శతం సోమస్య ఖార్యః || 4-032-17

  సహస్రా తే శతా వయం గవామ్ ఆ చ్యావయామసి |
  అస్మత్రా రాధ ఏతు తే || 4-032-18

  దశ తే కలశానాం హిరణ్యానామ్ అధీమహి |
  భూరిదా అసి వృత్రహన్ || 4-032-19

  భూరిదా భూరి దేహి నో మా దభ్రమ్ భూర్య్ ఆ భర |
  భూరి ఘేద్ ఇన్ద్ర దిత్ససి || 4-032-20

  భూరిదా హ్య్ అసి శ్రుతః పురుత్రా శూర వృత్రహన్ |
  ఆ నో భజస్వ రాధసి || 4-032-21

  ప్ర తే బభ్రూ విచక్షణ శంసామి గోషణో నపాత్ |
  మాభ్యాం గా అను శిశ్రథః || 4-032-22

  కనీనకేవ విద్రధే నవే ద్రుపదే అర్భకే |
  బభ్రూ యామేషు శోభేతే || 4-032-23

  అరమ్ మ ఉస్రయామ్ణే ऽరమ్ అనుస్రయామ్ణే |
  బభ్రూ యామేష్వ్ అస్రిధా || 4-032-24