ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కయా నశ్ చిత్ర ఆ భువద్ ఊతీ సదావృధః సఖా |
  కయా శచిష్ఠయా వృతా || 4-031-01

  కస్ త్వా సత్యో మదానామ్ మంహిష్ఠో మత్సద్ అన్ధసః |
  దృళ్హా చిద్ ఆరుజే వసు || 4-031-02

  అభీ షు ణః సఖీనామ్ అవితా జరితౄణామ్ |
  శతమ్ భవాస్య్ ఊతిభిః || 4-031-03

  అభీ న ఆ వవృత్స్వ చక్రం న వృత్తమ్ అర్వతః |
  నియుద్భిశ్ చర్షణీనామ్ || 4-031-04

  ప్రవతా హి క్రతూనామ్ ఆ హా పదేవ గచ్ఛసి |
  అభక్షి సూర్యే సచా || 4-031-05

  సం యత్ త ఇన్ద్ర మన్యవః సం చక్రాణి దధన్విరే |
  అధ త్వే అధ సూర్యే || 4-031-06

  ఉత స్మా హి త్వామ్ ఆహుర్ ఇన్ మఘవానం శచీపతే |
  దాతారమ్ అవిదీధయుమ్ || 4-031-07

  ఉత స్మా సద్య ఇత్ పరి శశమానాయ సున్వతే |
  పురూ చిన్ మంహసే వసు || 4-031-08

  నహి ష్మా తే శతం చన రాధో వరన్త ఆమురః |
  న చ్యౌత్నాని కరిష్యతః || 4-031-09

  అస్మాఅవన్తు తే శతమ్ అస్మాన్ సహస్రమ్ ఊతయః |
  అస్మాన్ విశ్వా అభిష్టయః || 4-031-10

  అస్మాఇహా వృణీష్వ సఖ్యాయ స్వస్తయే |
  మహో రాయే దివిత్మతే || 4-031-11

  అస్మాఅవిడ్ఢి విశ్వహేన్ద్ర రాయా పరీణసా |
  అస్మాన్ విశ్వాభిర్ ఊతిభిః || 4-031-12

  అస్మభ్యం తాఅపా వృధి వ్రజాఅస్తేవ గోమతః |
  నవాభిర్ ఇన్ద్రోతిభిః || 4-031-13

  అస్మాకం ధృష్ణుయా రథో ద్యుమాఇన్ద్రానపచ్యుతః |
  గవ్యుర్ అశ్వయుర్ ఈయతే || 4-031-14

  అస్మాకమ్ ఉత్తమం కృధి శ్రవో దేవేషు సూర్య |
  వర్షిష్ఠం ద్యామ్ ఇవోపరి || 4-031-15