ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నకిర్ ఇన్ద్ర త్వద్ ఉత్తరో న జ్యాయాఅస్తి వృత్రహన్ |
  నకిర్ ఏవా యథా త్వమ్ || 4-030-01

  సత్రా తే అను కృష్టయో విశ్వా చక్రేవ వావృతుః |
  సత్రా మహాఅసి శ్రుతః || 4-030-02

  విశ్వే చనేద్ అనా త్వా దేవాస ఇన్ద్ర యుయుధుః |
  యద్ అహా నక్తమ్ ఆతిరః || 4-030-03

  యత్రోత బాధితేభ్యశ్ చక్రం కుత్సాయ యుధ్యతే |
  ముషాయ ఇన్ద్ర సూర్యమ్ || 4-030-04

  యత్ర దేవాఋఘాయతో విశ్వాఅయుధ్య ఏక ఇత్ |
  త్వమ్ ఇన్ద్ర వనూఅహన్ || 4-030-05

  యత్రోత మర్త్యాయ కమ్ అరిణా ఇన్ద్ర సూర్యమ్ |
  ప్రావః శచీభిర్ ఏతశమ్ || 4-030-06

  కిమ్ ఆద్ ఉతాసి వృత్రహన్ మఘవన్ మన్యుమత్తమః |
  అత్రాహ దానుమ్ ఆతిరః || 4-030-07

  ఏతద్ ఘేద్ ఉత వీర్యమ్ ఇన్ద్ర చకర్థ పౌంస్యమ్ |
  స్త్రియం యద్ దుర్హణాయువం వధీర్ దుహితరం దివః || 4-030-08

  దివశ్ చిద్ ఘా దుహితరమ్ మహాన్ మహీయమానామ్ |
  ఉషాసమ్ ఇన్ద్ర సమ్ పిణక్ || 4-030-09

  అపోషా అనసః సరత్ సమ్పిష్టాద్ అహ బిభ్యుషీ |
  ని యత్ సీం శిశ్నథద్ వృషా || 4-030-10

  ఏతద్ అస్యా అనః శయే సుసమ్పిష్టం విపాశ్య్ ఆ |
  ససార సీమ్ పరావతః || 4-030-11

  ఉత సిన్ధుం విబాల్యం వితస్థానామ్ అధి క్షమి |
  పరి ష్ఠా ఇన్ద్ర మాయయా || 4-030-12

  ఉత శుష్ణస్య ధృష్ణుయా ప్ర మృక్షో అభి వేదనమ్ |
  పురో యద్ అస్య సమ్పిణక్ || 4-030-13

  ఉత దాసం కౌలితరమ్ బృహతః పర్వతాద్ అధి |
  అవాహన్న్ ఇన్ద్ర శమ్బరమ్ || 4-030-14

  ఉత దాసస్య వర్చినః సహస్రాణి శతావధీః |
  అధి పఞ్చ ప్రధీఇవ || 4-030-15

  ఉత త్యమ్ పుత్రమ్ అగ్రువః పరావృక్తం శతక్రతుః |
  ఉక్థేష్వ్ ఇన్ద్ర ఆభజత్ || 4-030-16

  ఉత త్యా తుర్వశాయదూ అస్నాతారా శచీపతిః |
  ఇన్ద్రో విద్వాఅపారయత్ || 4-030-17

  ఉత త్యా సద్య ఆర్యా సరయోర్ ఇన్ద్ర పారతః |
  అర్ణాచిత్రరథావధీః || 4-030-18

  అను ద్వా జహితా నయో ऽన్ధం శ్రోణం చ వృత్రహన్ |
  న తత్ తే సుమ్నమ్ అష్టవే || 4-030-19

  శతమ్ అశ్మన్మయీనామ్ పురామ్ ఇన్ద్రో వ్య్ ఆస్యత్ |
  దివోదాసాయ దాశుషే || 4-030-20

  అస్వాపయద్ దభీతయే సహస్రా త్రింశతం హథైః |
  దాసానామ్ ఇన్ద్రో మాయయా || 4-030-21

  స ఘేద్ ఉతాసి వృత్రహన్ సమాన ఇన్ద్ర గోపతిః |
  యస్ తా విశ్వాని చిచ్యుషే || 4-030-22

  ఉత నూనం యద్ ఇన్ద్రియం కరిష్యా ఇన్ద్ర పౌంస్యమ్ |
  అద్యా నకిష్ టద్ ఆ మినత్ || 4-030-23

  వామం-వామం త ఆదురే దేవో దదాత్వ్ అర్యమా |
  వామమ్ పూషా వామమ్ భగో వామం దేవః కరూళతీ || 4-030-24