ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్న ఓజిష్ఠమ్ ఆ భర ద్యుమ్నమ్ అస్మభ్యమ్ అధ్రిగో |
  ప్ర నో రాయా పరీణసా రత్సి వాజాయ పన్థామ్ || 5-010-01

  త్వం నో అగ్నే అద్భుత క్రత్వా దక్షస్య మంహనా |
  త్వే అసుర్యమ్ ఆరుహత్ క్రాణా మిత్రో న యజ్ఞియః || 5-010-02

  త్వం నో అగ్న ఏషాం గయమ్ పుష్టిం చ వర్ధయ |
  యే స్తోమేభిః ప్ర సూరయో నరో మఘాన్య్ ఆనశుః || 5-010-03

  యే అగ్నే చన్ద్ర తే గిరః శుమ్భన్త్య్ అశ్వరాధసః |
  శుష్మేభిః శుష్మిణో నరో దివశ్ చిద్ యేషామ్ బృహత్ సుకీర్తిర్ బోధతి త్మనా || 5-010-04

  తవ త్యే అగ్నే అర్చయో భ్రాజన్తో యన్తి ధృష్ణుయా |
  పరిజ్మానో న విద్యుతః స్వానో రథో న వాజయుః || 5-010-05

  నూ నో అగ్న ఊతయే సబాధసశ్ చ రాతయే |
  అస్మాకాసశ్ చ సూరయో విశ్వా ఆశాస్ తరీషణి || 5-010-06

  త్వం నో అగ్నే అఙ్గిర స్తుత స్తవాన ఆ భర |
  హోతర్ విభ్వాసహం రయిం స్తోతృభ్య స్తవసే చ న ఉతైధి పృత్సు నో వృధే || 5-010-07