ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జనస్య గోపా అజనిష్ట జాగృవిర్ అగ్నిః సుదక్షః సువితాయ నవ్యసే |
  ఘృతప్రతీకో బృహతా దివిస్పృశా ద్యుమద్ వి భాతి భరతేభ్యః శుచిః || 5-011-01

  యజ్ఞస్య కేతుమ్ ప్రథమమ్ పురోహితమ్ అగ్నిం నరస్ త్రిషధస్థే సమ్ ఈధిరే |
  ఇన్ద్రేణ దేవైః సరథం స బర్హిషి సీదన్ ని హోతా యజథాయ సుక్రతుః || 5-011-02

  అసమ్మృష్టో జాయసే మాత్రోః శుచిర్ మన్ద్రః కవిర్ ఉద్ అతిష్ఠో వివస్వతః |
  ఘృతేన త్వావర్ధయన్న్ అగ్న ఆహుత ధూమస్ తే కేతుర్ అభవద్ దివి శ్రితః || 5-011-03

  అగ్నిర్ నో యజ్ఞమ్ ఉప వేతు సాధుయాగ్నిం నరో వి భరన్తే గృహే-గృహే |
  అగ్నిర్ దూతో అభవద్ ధవ్యవాహనో ऽగ్నిం వృణానా వృణతే కవిక్రతుమ్ || 5-011-04

  తుభ్యేదమ్ అగ్నే మధుమత్తమం వచస్ తుభ్యమ్ మనీషా ఇయమ్ అస్తు శం హృదే |
  త్వాం గిరః సిన్ధుమ్ ఇవావనీర్ మహీర్ ఆ పృణన్తి శవసా వర్ధయన్తి చ || 5-011-05

  త్వామ్ అగ్నే అఙ్గిరసో గుహా హితమ్ అన్వ్ అవిన్దఞ్ ఛిశ్రియాణం వనే-వనే |
  స జాయసే మథ్యమానః సహో మహత్ త్వామ్ ఆహుః సహసస్ పుత్రమ్ అఙ్గిరః || 5-011-06