ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాగ్నయే బృహతే యజ్ఞియాయ ఋతస్య వృష్ణే అసురాయ మన్మ |
  ఘృతం న యజ్ఞ ఆస్యే సుపూతం గిరమ్ భరే వృషభాయ ప్రతీచీమ్ || 5-012-01

  ఋతం చికిత్వ ఋతమ్ ఇచ్ చికిద్ధ్య్ ఋతస్య ధారా అను తృన్ధి పూర్వీః |
  నాహం యాతుం సహసా న ద్వయేన ఋతం సపామ్య్ అరుషస్య వృష్ణః || 5-012-02

  కయా నో అగ్న ఋతయన్న్ ఋతేన భువో నవేదా ఉచథస్య నవ్యః |
  వేదా మే దేవ ఋతుపా ఋతూనాం నాహమ్ పతిం సనితుర్ అస్య రాయః || 5-012-03

  కే తే అగ్నే రిపవే బన్ధనాసః కే పాయవః సనిషన్త ద్యుమన్తః |
  కే ధాసిమ్ అగ్నే అనృతస్య పాన్తి క ఆసతో వచసః సన్తి గోపాః || 5-012-04

  సఖాయస్ తే విషుణా అగ్న ఏతే శివాసః సన్తో అశివా అభూవన్ |
  అధూర్షత స్వయమ్ ఏతే వచోభిర్ ఋజూయతే వృజినాని బ్రువన్తః || 5-012-05

  యస్ తే అగ్నే నమసా యజ్ఞమ్ ఈట్ట ఋతం స పాత్య్ అరుషస్య వృష్ణః |
  తస్య క్షయః పృథుర్ ఆ సాధుర్ ఏతు ప్రసర్స్రాణస్య నహుషస్య శేషః || 5-012-06