ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అర్చన్తస్ త్వా హవామహే ऽర్చన్తః సమ్ ఇధీమహి |
  అగ్నే అర్చన్త ఊతయే || 5-013-01

  అగ్నే స్తోమమ్ మనామహే సిధ్రమ్ అద్య దివిస్పృశః |
  దేవస్య ద్రవిణస్యవః || 5-013-02

  అగ్నిర్ జుషత నో గిరో హోతా యో మానుషేష్వ్ ఆ |
  స యక్షద్ దైవ్యం జనమ్ || 5-013-03

  త్వమ్ అగ్నే సప్రథా అసి జుష్టో హోతా వరేణ్యః |
  త్వయా యజ్ఞం వి తన్వతే || 5-013-04

  త్వామ్ అగ్నే వాజసాతమం విప్రా వర్ధన్తి సుష్టుతమ్ |
  స నో రాస్వ సువీర్యమ్ || 5-013-05

  అగ్నే నేమిర్ అరాఇవ దేవాంస్ త్వమ్ పరిభూర్ అసి |
  ఆ రాధశ్ చిత్రమ్ ఋఞ్జసే || 5-013-06