ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిం స్తోమేన బోధయ సమిధానో అమర్త్యమ్ |
  హవ్యా దేవేషు నో దధత్ || 5-014-01

  తమ్ అధ్వరేష్వ్ ఈళతే దేవమ్ మర్తా అమర్త్యమ్ |
  యజిష్ఠమ్ మానుషే జనే || 5-014-02

  తం హి శశ్వన్త ఈళతే స్రుచా దేవం ఘృతశ్చుతా |
  అగ్నిం హవ్యాయ వోళ్హవే || 5-014-03

  అగ్నిర్ జాతో అరోచత ఘ్నన్ దస్యూఞ్ జ్యోతిషా తమః |
  అవిన్దద్ గా అపః స్వః || 5-014-04

  అగ్నిమ్ ఈళేన్యం కవిం ఘృతపృష్ఠం సపర్యత |
  వేతు మే శృణవద్ ధవమ్ || 5-014-05

  అగ్నిం ఘృతేన వావృధు స్తోమేభిర్ విశ్వచర్షణిమ్ |
  స్వాధీభిర్ వచస్యుభిః || 5-014-06