ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వేధసే కవయే వేద్యాయ గిరమ్ భరే యశసే పూర్వ్యాయ |
  ఘృతప్రసత్తో అసురః సుశేవో రాయో ధర్తా ధరుణో వస్వో అగ్నిః || 5-015-01

  ఋతేన ఋతం ధరుణం ధారయన్త యజ్ఞస్య శాకే పరమే వ్యోమన్ |
  దివో ధర్మన్ ధరుణే సేదుషో నౄఞ్ జాతైర్ అజాతాఅభి యే ననక్షుః || 5-015-02

  అఙ్హోయువస్ తన్వస్ తన్వతే వి వయో మహద్ దుష్టరమ్ పూర్వ్యాయ |
  స సంవతో నవజాతస్ తుతుర్యాత్ సిఙ్హం న క్రుద్ధమ్ అభితః పరి ష్ఠుః || 5-015-03

  మాతేవ యద్ భరసే పప్రథానో జనం-జనం ధాయసే చక్షసే చ |
  వయో-వయో జరసే యద్ దధానః పరి త్మనా విషురూపో జిగాసి || 5-015-04

  వాజో ను తే శవసస్ పాత్వ్ అన్తమ్ ఉరుం దోఘం ధరుణం దేవ రాయః |
  పదం న తాయుర్ గుహా దధానో మహో రాయే చితయన్న్ అత్రిమ్ అస్పః || 5-015-05