ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బృహద్ వయో హి భానవే ऽర్చా దేవాయాగ్నయే |
  యమ్ మిత్రం న ప్రశస్తిభిర్ మర్తాసో దధిరే పురః || 5-016-01

  స హి ద్యుభిర్ జనానాం హోతా దక్షస్య బాహ్వోః |
  వి హవ్యమ్ అగ్నిర్ ఆనుషగ్ భగో న వారమ్ ఋణ్వతి || 5-016-02

  అస్య స్తోమే మఘోనః సఖ్యే వృద్ధశోచిషః |
  విశ్వా యస్మిన్ తువిష్వణి సమ్ అర్యే శుష్మమ్ ఆదధుః || 5-016-03

  అధా హ్య్ అగ్న ఏషాం సువీర్యస్య మంహనా |
  తమ్ ఇద్ యహ్వం న రోదసీ పరి శ్రవో బభూవతుః || 5-016-04

  నూ న ఏహి వార్యమ్ అగ్నే గృణాన ఆ భర |
  యే వయం యే చ సూరయః స్వస్తి ధామహే సచోతైధి పృత్సు నో వృధే || 5-016-05