ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ యజ్ఞైర్ దేవ మర్త్య ఇత్థా తవ్యాంసమ్ ఊతయే |
  అగ్నిం కృతే స్వధ్వరే పూరుర్ ఈళీతావసే || 5-017-01

  అస్య హి స్వయశస్తర ఆసా విధర్మన్ మన్యసే |
  తం నాకం చిత్రశోచిషమ్ మన్ద్రమ్ పరో మనీషయా || 5-017-02

  అస్య వాసా ఉ అర్చిషా య ఆయుక్త తుజా గిరా |
  దివో న యస్య రేతసా బృహచ్ ఛోచన్త్య్ అర్చయః || 5-017-03

  అస్య క్రత్వా విచేతసో దస్మస్య వసు రథ ఆ |
  అధా విశ్వాసు హవ్యో ऽగ్నిర్ విక్షు ప్ర శస్యతే || 5-017-04

  నూ న ఇద్ ధి వార్యమ్ ఆసా సచన్త సూరయః |
  ఊర్జో నపాద్ అభిష్టయే పాహి శగ్ధి స్వస్తయ ఉతైధి పృత్సు నో వృధే || 5-017-05