ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాతర్ అగ్నిః పురుప్రియో విశ స్తవేతాతిథిః |
  విశ్వాని యో అమర్త్యో హవ్యా మర్తేషు రణ్యతి || 5-018-01

  ద్వితాయ మృక్తవాహసే స్వస్య దక్షస్య మంహనా |
  ఇన్దుం స ధత్త ఆనుషక్ స్తోతా చిత్ తే అమర్త్య || 5-018-02

  తం వో దీర్ఘాయుశోచిషం గిరా హువే మఘోనామ్ |
  అరిష్టో యేషాం రథో వ్య్ అశ్వదావన్న్ ఈయతే || 5-018-03

  చిత్రా వా యేషు దీధితిర్ ఆసన్న్ ఉక్థా పాన్తి యే |
  స్తీర్ణమ్ బర్హిః స్వర్ణరే శ్రవాంసి దధిరే పరి || 5-018-04

  యే మే పఞ్చాశతం దదుర్ అశ్వానాం సధస్తుతి |
  ద్యుమద్ అగ్నే మహి శ్రవో బృహత్ కృధి మఘోనాం నృవద్ అమృత నృణామ్ || 5-018-05