ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభ్య్ అవస్థాః ప్ర జాయన్తే ప్ర వవ్రేర్ వవ్రిశ్ చికేత |
  ఉపస్థే మాతుర్ వి చష్టే || 5-019-01

  జుహురే వి చితయన్తో ऽనిమిషం నృమ్ణమ్ పాన్తి |
  ఆ దృళ్హామ్ పురం వివిశుః || 5-019-02

  ఆ శ్వైత్రేయస్య జన్తవో ద్యుమద్ వర్ధన్త కృష్టయః |
  నిష్కగ్రీవో బృహదుక్థ ఏనా మధ్వా న వాజయుః || 5-019-03

  ప్రియం దుగ్ధం న కామ్యమ్ అజామి జామ్యోః సచా |
  ఘర్మో న వాజజఠరో ऽదబ్ధః శశ్వతో దభః || 5-019-04

  క్రీళన్ నో రశ్మ ఆ భువః సమ్ భస్మనా వాయునా వేవిదానః |
  తా అస్య సన్ ధృషజో న తిగ్మాః సుసంశితా వక్ష్యో వక్షణేస్థాః || 5-019-05