ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యమ్ అగ్నే వాజసాతమ త్వం చిన్ మన్యసే రయిమ్ |
  తం నో గీర్భిః శ్రవాయ్యం దేవత్రా పనయా యుజమ్ || 5-020-01

  యే అగ్నే నేరయన్తి తే వృద్ధా ఉగ్రస్య శవసః |
  అప ద్వేషో అప హ్వరో ऽన్యవ్రతస్య సశ్చిరే || 5-020-02

  హోతారం త్వా వృణీమహే ऽగ్నే దక్షస్య సాధనమ్ |
  యజ్ఞేషు పూర్వ్యం గిరా ప్రయస్వన్తో హవామహే || 5-020-03

  ఇత్థా యథా త ఊతయే సహసావన్ దివే-దివే |
  రాయ ఋతాయ సుక్రతో గోభిః ష్యామ సధమాదో వీరైః స్యామ సధమాదః || 5-020-04