ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మనుష్వత్ త్వా ని ధీమహి మనుష్వత్ సమ్ ఇధీమహి |
  అగ్నే మనుష్వద్ అఙ్గిరో దేవాన్ దేవయతే యజ || 5-021-01

  త్వం హి మానుషే జనే ऽగ్నే సుప్రీత ఇధ్యసే |
  స్రుచస్ త్వా యన్త్య్ ఆనుషక్ సుజాత సర్పిరాసుతే || 5-021-02

  త్వాం విశ్వే సజోషసో దేవాసో దూతమ్ అక్రత |
  సపర్యన్తస్ త్వా కవే యజ్ఞేషు దేవమ్ ఈళతే || 5-021-03

  దేవం వో దేవయజ్యయాగ్నిమ్ ఈళీత మర్త్యః |
  సమిద్ధః శుక్ర దీదిహ్య్ ఋతస్య యోనిమ్ ఆసదః ససస్య యోనిమ్ ఆసదః || 5-021-04