ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర విశ్వసామన్న్ అత్రివద్ అర్చా పావకశోచిషే |
  యో అధ్వరేష్వ్ ఈడ్యో హోతా మన్ద్రతమో విశి || 5-022-01

  న్య్ అగ్నిం జాతవేదసం దధాతా దేవమ్ ఋత్విజమ్ |
  ప్ర యజ్ఞ ఏత్వ్ ఆనుషగ్ అద్యా దేవవ్యచస్తమః || 5-022-02

  చికిత్విన్మనసం త్వా దేవమ్ మర్తాస ఊతయే |
  వరేణ్యస్య తే ऽవస ఇయానాసో అమన్మహి || 5-022-03

  అగ్నే చికిద్ధ్య్ అస్య న ఇదం వచః సహస్య |
  తం త్వా సుశిప్ర దమ్పతే స్తోమైర్ వర్ధన్త్య్ అత్రయో గీర్భిః శుమ్భన్త్య్ అత్రయః || 5-022-04