ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే సహన్తమ్ ఆ భర ద్యుమ్నస్య ప్రాసహా రయిమ్ |
  విశ్వా యశ్ చర్షణీర్ అభ్య్ ఆసా వాజేషు సాసహత్ || 5-023-01

  తమ్ అగ్నే పృతనాషహం రయిం సహస్వ ఆ భర |
  త్వం హి సత్యో అద్భుతో దాతా వాజస్య గోమతః || 5-023-02

  విశ్వే హి త్వా సజోషసో జనాసో వృక్తబర్హిషః |
  హోతారం సద్మసు ప్రియం వ్యన్తి వార్యా పురు || 5-023-03

  స హి ష్మా విశ్వచర్షణిర్ అభిమాతి సహో దధే |
  అగ్న ఏషు క్షయేష్వ్ ఆ రేవన్ నః శుక్ర దీదిహి ద్యుమత్ పావక దీదిహి || 5-023-04