ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే త్వం నో అన్తమ ఉత త్రాతా శివో భవా వరూథ్యః |
  వసుర్ అగ్నిర్ వసుశ్రవా అచ్ఛా నక్షి ద్యుమత్తమం రయిం దాః |
  స నో బోధి శ్రుధీ హవమ్ ఉరుష్యా ణో అఘాయతః సమస్మాత్ |
  తం త్వా శోచిష్ఠ దీదివః సుమ్నాయ నూనమ్ ఈమహే సఖిభ్యః |