ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అచ్ఛా వో అగ్నిమ్ అవసే దేవం గాసి స నో వసుః |
  రాసత్ పుత్ర ఋషూణామ్ ఋతావా పర్షతి ద్విషః || 5-025-01

  స హి సత్యో యమ్ పూర్వే చిద్ దేవాసశ్ చిద్ యమ్ ఈధిరే |
  హోతారమ్ మన్ద్రజిహ్వమ్ ఇత్ సుదీతిభిర్ విభావసుమ్ || 5-025-02

  స నో ధీతీ వరిష్ఠయా శ్రేష్ఠయా చ సుమత్యా |
  అగ్నే రాయో దిదీహి నః సువృక్తిభిర్ వరేణ్య || 5-025-03

  అగ్నిర్ దేవేషు రాజత్య్ అగ్నిర్ మర్తేష్వ్ ఆవిశన్ |
  అగ్నిర్ నో హవ్యవాహనో ऽగ్నిం ధీభిః సపర్యత || 5-025-04

  అగ్నిస్ తువిశ్రవస్తమం తువిబ్రహ్మాణమ్ ఉత్తమమ్ |
  అతూర్తం శ్రావయత్పతిమ్ పుత్రం దదాతి దాశుషే || 5-025-05

  అగ్నిర్ దదాతి సత్పతిం సాసాహ యో యుధా నృభిః |
  అగ్నిర్ అత్యం రఘుష్యదం జేతారమ్ అపరాజితమ్ || 5-025-06

  యద్ వాహిష్ఠం తద్ అగ్నయే బృహద్ అర్చ విభావసో |
  మహిషీవ త్వద్ రయిస్ త్వద్ వాజా ఉద్ ఈరతే || 5-025-07

  తవ ద్యుమన్తో అర్చయో గ్రావేవోచ్యతే బృహత్ |
  ఉతో తే తన్యతుర్ యథా స్వానో అర్త త్మనా దివః || 5-025-08

  ఏవాఅగ్నిం వసూయవః సహసానం వవన్దిమ |
  స నో విశ్వా అతి ద్విషః పర్షన్ నావేవ సుక్రతుః || 5-025-09