ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే పావక రోచిషా మన్ద్రయా దేవ జిహ్వయా |
  ఆ దేవాన్ వక్షి యక్షి చ || 5-026-01

  తం త్వా ఘృతస్నవ్ ఈమహే చిత్రభానో స్వర్దృశమ్ |
  దేవాఆ వీతయే వహ || 5-026-02

  వీతిహోత్రం త్వా కవే ద్యుమన్తం సమ్ ఇధీమహి |
  అగ్నే బృహన్తమ్ అధ్వరే || 5-026-03

  అగ్నే విశ్వేభిర్ ఆ గహి దేవేభిర్ హవ్యదాతయే |
  హోతారం త్వా వృణీమహే || 5-026-04

  యజమానాయ సున్వత ఆగ్నే సువీర్యం వహ |
  దేవైర్ ఆ సత్సి బర్హిషి || 5-026-05

  సమిధానః సహస్రజిద్ అగ్నే ధర్మాణి పుష్యసి |
  దేవానాం దూత ఉక్థ్యః || 5-026-06

  న్య్ అగ్నిం జాతవేదసం హోత్రవాహం యవిష్ఠ్యమ్ |
  దధాతా దేవమ్ ఋత్విజమ్ || 5-026-07

  ప్ర యజ్ఞ ఏత్వ్ ఆనుషగ్ అద్యా దేవవ్యచస్తమః |
  స్తృణీత బర్హిర్ ఆసదే || 5-026-08

  ఏదమ్ మరుతో అశ్వినా మిత్రః సీదన్తు వరుణః |
  దేవాసః సర్వయా విశా || 5-026-09