ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అనస్వన్తా సత్పతిర్ మామహే మే గావా చేతిష్ఠో అసురో మఘోనః |
  త్రైవృష్ణో అగ్నే దశభిః సహస్రైర్ వైశ్వానర త్ర్యరుణశ్ చికేత || 5-027-01

  యో మే శతా చ వింశతిం చ గోనాం హరీ చ యుక్తా సుధురా దదాతి |
  వైశ్వానర సుష్టుతో వావృధానో ऽగ్నే యచ్ఛ త్ర్యరుణాయ శర్మ || 5-027-02

  ఏవా తే అగ్నే సుమతిం చకానో నవిష్ఠాయ నవమం త్రసదస్యుః |
  యో మే గిరస్ తువిజాతస్య పూర్వీర్ యుక్తేనాభి త్ర్యరుణో గృణాతి || 5-027-03

  యో మ ఇతి ప్రవోచత్య్ అశ్వమేధాయ సూరయే |
  దదద్ ఋచా సనిం యతే దదన్ మేధామ్ ఋతాయతే || 5-027-04

  యస్య మా పరుషాః శతమ్ ఉద్ధర్షయన్త్య్ ఉక్షణః |
  అశ్వమేధస్య దానాః సోమా ఇవ త్ర్యాశిరః || 5-027-05

  ఇన్ద్రాగ్నీ శతదావ్న్య్ అశ్వమేధే సువీర్యమ్ |
  క్షత్రం ధారయతమ్ బృహద్ దివి సూర్యమ్ ఇవాజరమ్ || 5-027-06