ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిద్ధో అగ్నిర్ దివి శోచిర్ అశ్రేత్ ప్రత్యఙ్ఙ్ ఉషసమ్ ఉర్వియా వి భాతి |
  ఏతి ప్రాచీ విశ్వవారా నమోభిర్ దేవాఈళానా హవిషా ఘృతాచీ || 5-028-01

  సమిధ్యమానో అమృతస్య రాజసి హవిష్ కృణ్వన్తం సచసే స్వస్తయే |
  విశ్వం స ధత్తే ద్రవిణం యమ్ ఇన్వస్య్ ఆతిథ్యమ్ అగ్నే ని చ ధత్త ఇత్ పురః || 5-028-02

  అగ్నే శర్ధ మహతే సౌభగాయ తవ ద్యుమ్నాన్య్ ఉత్తమాని సన్తు |
  సం జాస్పత్యం సుయమమ్ ఆ కృణుష్వ శత్రూయతామ్ అభి తిష్ఠా మహాంసి || 5-028-03

  సమిద్ధస్య ప్రమహసో ऽగ్నే వన్దే తవ శ్రియమ్ |
  వృషభో ద్యుమ్నవాఅసి సమ్ అధ్వరేష్వ్ ఇధ్యసే || 5-028-04

  సమిద్ధో అగ్న ఆహుత దేవాన్ యక్షి స్వధ్వర |
  త్వం హి హవ్యవాళ్ అసి || 5-028-05

  ఆ జుహోతా దువస్యతాగ్నిమ్ ప్రయత్య్ అధ్వరే |
  వృణీధ్వం హవ్యవాహనమ్ || 5-028-06