ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్ర్య్ అర్యమా మనుషో దేవతాతా త్రీ రోచనా దివ్యా ధారయన్త |
  అర్చన్తి త్వా మరుతః పూతదక్షాస్ త్వమ్ ఏషామ్ ఋషిర్ ఇన్ద్రాసి ధీరః || 5-029-01

  అను యద్ ఈమ్ మరుతో మన్దసానమ్ ఆర్చన్న్ ఇన్ద్రమ్ పపివాంసం సుతస్య |
  ఆదత్త వజ్రమ్ అభి యద్ అహిం హన్న్ అపో యహ్వీర్ అసృజత్ సర్తవా ఉ || 5-029-02

  ఉత బ్రహ్మాణో మరుతో మే అస్యేన్ద్రః సోమస్య సుషుతస్య పేయాః |
  తద్ ధి హవ్యమ్ మనుషే గా అవిన్దద్ అహన్న్ అహిమ్ పపివాఇన్ద్రో అస్య || 5-029-03

  ఆద్ రోదసీ వితరం వి ష్కభాయత్ సంవివ్యానశ్ చిద్ భియసే మృగం కః |
  జిగర్తిమ్ ఇన్ద్రో అపజర్గురాణః ప్రతి శ్వసన్తమ్ అవ దానవం హన్ || 5-029-04

  అధ క్రత్వా మఘవన్ తుభ్యం దేవా అను విశ్వే అదదుః సోమపేయమ్ |
  యత్ సూర్యస్య హరితః పతన్తీః పురః సతీర్ ఉపరా ఏతశే కః || 5-029-05

  నవ యద్ అస్య నవతిం చ భోగాన్ సాకం వజ్రేణ మఘవా వివృశ్చత్ |
  అర్చన్తీన్ద్రమ్ మరుతః సధస్థే త్రైష్టుభేన వచసా బాధత ద్యామ్ || 5-029-06

  సఖా సఖ్యే అపచత్ తూయమ్ అగ్నిర్ అస్య క్రత్వా మహిషా త్రీ శతాని |
  త్రీ సాకమ్ ఇన్ద్రో మనుషః సరాంసి సుతమ్ పిబద్ వృత్రహత్యాయ సోమమ్ || 5-029-07

  త్రీ యచ్ ఛతా మహిషాణామ్ అఘో మాస్ త్రీ సరాంసి మఘవా సోమ్యాపాః |
  కారం న విశ్వే అహ్వన్త దేవా భరమ్ ఇన్ద్రాయ యద్ అహిం జఘాన || 5-029-08

  ఉశనా యత్ సహస్యార్ అయాతం గృహమ్ ఇన్ద్ర జూజువానేభిర్ అశ్వైః |
  వన్వానో అత్ర సరథం యయాథ కుత్సేన దేవైర్ అవనోర్ హ శుష్ణమ్ || 5-029-09

  ప్రాన్యచ్ చక్రమ్ అవృహః సూర్యస్య కుత్సాయాన్యద్ వరివో యాతవే ऽకః |
  అనాసో దస్యూఅమృణో వధేన ని దుర్యోణ ఆవృణఙ్ మృధ్రవాచః || 5-029-10

  స్తోమాసస్ త్వా గౌరివీతేర్ అవర్ధన్న్ అరన్ధయో వైదథినాయ పిప్రుమ్ |
  ఆ త్వామ్ ఋజిశ్వా సఖ్యాయ చక్రే పచన్ పక్తీర్ అపిబః సోమమ్ అస్య || 5-029-11

  నవగ్వాసః సుతసోమాస ఇన్ద్రం దశగ్వాసో అభ్య్ అర్చన్త్య్ అర్కైః |
  గవ్యం చిద్ ఊర్వమ్ అపిధానవన్తం తం చిన్ నరః శశమానా అప వ్రన్ || 5-029-12

  కథో ను తే పరి చరాణి విద్వాన్ వీర్యా మఘవన్ యా చకర్థ |
  యా చో ను నవ్యా కృణవః శవిష్ఠ ప్రేద్ ఉ తా తే విదథేషు బ్రవామ || 5-029-13

  ఏతా విశ్వా చకృవాఇన్ద్ర భూర్య్ అపరీతో జనుషా వీర్యేణ |
  యా చిన్ ను వజ్రిన్ కృణవో దధృష్వాన్ న తే వర్తా తవిష్యా అస్తి తస్యాః || 5-029-14

  ఇన్ద్ర బ్రహ్మ క్రియమాణా జుషస్వ యా తే శవిష్ఠ నవ్యా అకర్మ |
  వస్త్రేవ భద్రా సుకృతా వసూయూ రథం న ధీరః స్వపా అతక్షమ్ || 5-029-15