ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  క్వ స్య వీరః కో అపశ్యద్ ఇన్ద్రం సుఖరథమ్ ఈయమానం హరిభ్యామ్ |
  యో రాయా వజ్రీ సుతసోమమ్ ఇచ్ఛన్ తద్ ఓకో గన్తా పురుహూత ఊతీ || 5-030-01

  అవాచచక్షమ్ పదమ్ అస్య సస్వర్ ఉగ్రం నిధాతుర్ అన్వ్ ఆయమ్ ఇచ్ఛన్ |
  అపృచ్ఛమ్ అన్యాఉత తే మ ఆహుర్ ఇన్ద్రం నరో బుబుధానా అశేమ || 5-030-02

  ప్ర ను వయం సుతే యా తే కృతానీన్ద్ర బ్రవామ యాని నో జుజోషః |
  వేదద్ అవిద్వాఞ్ ఛృణవచ్ చ విద్వాన్ వహతే ऽయమ్ మఘవా సర్వసేనః || 5-030-03

  స్థిరమ్ మనశ్ చకృషే జాత ఇన్ద్ర వేషీద్ ఏకో యుధయే భూయసశ్ చిత్ |
  అశ్మానం చిచ్ ఛవసా దిద్యుతో వి విదో గవామ్ ఊర్వమ్ ఉస్రియాణామ్ || 5-030-04

  పరో యత్ త్వమ్ పరమ ఆజనిష్ఠాః పరావతి శ్రుత్యం నామ బిభ్రత్ |
  అతశ్ చిద్ ఇన్ద్రాద్ అభయన్త దేవా విశ్వా అపో అజయద్ దాసపత్నీః || 5-030-05

  తుభ్యేద్ ఏతే మరుతః సుశేవా అర్చన్త్య్ అర్కం సున్వన్త్య్ అన్ధః |
  అహిమ్ ఓహానమ్ అప ఆశయానమ్ ప్ర మాయాభిర్ మాయినం సక్షద్ ఇన్ద్రః || 5-030-06

  వి షూ మృధో జనుషా దానమ్ ఇన్వన్న్ అహన్ గవా మఘవన్ సంచకానః |
  అత్రా దాసస్య నముచేః శిరో యద్ అవర్తయో మనవే గాతుమ్ ఇచ్ఛన్ || 5-030-07

  యుజం హి మామ్ అకృథా ఆద్ ఇద్ ఇన్ద్ర శిరో దాసస్య నముచేర్ మథాయన్ |
  అశ్మానం చిత్ స్వర్యం వర్తమానమ్ ప్ర చక్రియేవ రోదసీ మరుద్భ్యః || 5-030-08

  స్త్రియో హి దాస ఆయుధాని చక్రే కిమ్ మా కరన్న్ అబలా అస్య సేనాః |
  అన్తర్ హ్య్ అఖ్యద్ ఉభే అస్య ధేనే అథోప ప్రైద్ యుధయే దస్యుమ్ ఇన్ద్రః || 5-030-09

  సమ్ అత్ర గావో ऽభితో ऽనవన్తేహేహ వత్సైర్ వియుతా యద్ ఆసన్ |
  సం తా ఇన్ద్రో అసృజద్ అస్య శాకైర్ యద్ ఈం సోమాసః సుషుతా అమన్దన్ || 5-030-10

  యద్ ఈం సోమా బభ్రుధూతా అమన్దన్న్ అరోరవీద్ వృషభః సాదనేషు |
  పురందరః పపివాఇన్ద్రో అస్య పునర్ గవామ్ అదదాద్ ఉస్రియాణామ్ || 5-030-11

  భద్రమ్ ఇదం రుశమా అగ్నే అక్రన్ గవాం చత్వారి దదతః సహస్రా |
  ఋణంచయస్య ప్రయతా మఘాని ప్రత్య్ అగ్రభీష్మ నృతమస్య నృణామ్ || 5-030-12

  సుపేశసమ్ మావ సృజన్త్య్ అస్తం గవాం సహస్రై రుశమాసో అగ్నే |
  తీవ్రా ఇన్ద్రమ్ అమమన్దుః సుతాసో ऽక్తోర్ వ్యుష్టౌ పరితక్మ్యాయాః || 5-030-13

  ఔచ్ఛత్ సా రాత్రీ పరితక్మ్యా యాఋణంచయే రాజని రుశమానామ్ |
  అత్యో న వాజీ రఘుర్ అజ్యమానో బభ్రుశ్ చత్వార్య్ అసనత్ సహస్రా || 5-030-14

  చతుఃసహస్రం గవ్యస్య పశ్వః ప్రత్య్ అగ్రభీష్మ రుశమేష్వ్ అగ్నే |
  ఘర్మశ్ చిత్ తప్తః ప్రవృజే య ఆసీద్ అయస్మయస్ తం వ్ ఆదామ విప్రాః || 5-030-15