ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రో రథాయ ప్రవతం కృణోతి యమ్ అధ్యస్థాన్ మఘవా వాజయన్తమ్ |
  యూథేవ పశ్వో వ్య్ ఉనోతి గోపా అఋష్టో యాతి ప్రథమః సిషాసన్ || 5-031-01

  ఆ ప్ర ద్రవ హరివో మా వి వేనః పిశఙ్గరాతే అభి నః సచస్వ |
  నహి త్వద్ ఇన్ద్ర వస్యో అన్యద్ అస్త్య్ అమేనాంశ్ చిజ్ జనివతశ్ చకర్థ || 5-031-02

  ఉద్ యత్ సహః సహస ఆజనిష్ట దేదిష్ట ఇన్ద్ర ఇన్ద్రియాణి విశ్వా |
  ప్రాచోదయత్ సుదుఘా వవ్రే అన్తర్ వి జ్యోతిషా సంవవృత్వత్ తమో ऽవః || 5-031-03

  అనవస్ తే రథమ్ అశ్వాయ తక్షన్ త్వష్టా వజ్రమ్ పురుహూత ద్యుమన్తమ్ |
  బ్రహ్మాణ ఇన్ద్రమ్ మహయన్తో అర్కైర్ అవర్ధయన్న్ అహయే హన్తవా ఉ || 5-031-04

  వృష్ణే యత్ తే వృషణో అర్కమ్ అర్చాన్ ఇన్ద్ర గ్రావాణో అదితిః సజోషాః |
  అనశ్వాసో యే పవయో ऽరథా ఇన్ద్రేషితా అభ్య్ అవర్తన్త దస్యూన్ || 5-031-05

  ప్ర తే పూర్వాణి కరణాని వోచమ్ ప్ర నూతనా మఘవన్ యా చకర్థ |
  శక్తీవో యద్ విభరా రోదసీ ఉభే జయన్న్ అపో మనవే దానుచిత్రాః || 5-031-06

  తద్ ఇన్ ను తే కరణం దస్మ విప్రాహిం యద్ ఘ్నన్న్ ఓజో అత్రామిమీథాః |
  శుష్ణస్య చిత్ పరి మాయా అగృభ్ణాః ప్రపిత్వం యన్న్ అప దస్యూఅసేధః || 5-031-07

  త్వమ్ అపో యదవే తుర్వశాయారమయః సుదుఘాః పార ఇన్ద్ర |
  ఉగ్రమ్ అయాతమ్ అవహో హ కుత్సం సం హ యద్ వామ్ ఉశనారన్త దేవాః || 5-031-08

  ఇన్ద్రాకుత్సా వహమానా రథేనా వామ్ అత్యా అపి కర్ణే వహన్తు |
  నిః షీమ్ అద్భ్యో ధమథో నిః షధస్థాన్ మఘోనో హృదో వరథస్ తమాంసి || 5-031-09

  వాతస్య యుక్తాన్ సుయుజశ్ చిద్ అశ్వాన్ కవిశ్ చిద్ ఏషో అజగన్న్ అవస్యుః |
  విశ్వే తే అత్ర మరుతః సఖాయ ఇన్ద్ర బ్రహ్మాణి తవిషీమ్ అవర్ధన్ || 5-031-10

  సూరశ్ చిద్ రథమ్ పరితక్మ్యాయామ్ పూర్వం కరద్ ఉపరం జూజువాంసమ్ |
  భరచ్ చక్రమ్ ఏతశః సం రిణాతి పురో దధత్ సనిష్యతి క్రతుం నః || 5-031-11

  ఆయం జనా అభిచక్షే జగామేన్ద్రః సఖాయం సుతసోమమ్ ఇచ్ఛన్ |
  వదన్ గ్రావావ వేదిమ్ భ్రియాతే యస్య జీరమ్ అధ్వర్యవశ్ చరన్తి || 5-031-12

  యే చాకనన్త చాకనన్త నూ తే మర్తా అమృత మో తే అంహ ఆరన్ |
  వావన్ధి యజ్యూఉత తేషు ధేహ్య్ ఓజో జనేషు యేషు తే స్యామ || 5-031-13