ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అదర్దర్ ఉత్సమ్ అసృజో వి ఖాని త్వమ్ అర్ణవాన్ బద్బధానాఅరమ్ణాః |
  మహాన్తమ్ ఇన్ద్ర పర్వతం వి యద్ వః సృజో వి ధారా అవ దానవం హన్ || 5-032-01

  త్వమ్ ఉత్సాఋతుభిర్ బద్బధానాఅరంహ ఊధః పర్వతస్య వజ్రిన్ |
  అహిం చిద్ ఉగ్ర ప్రయుతం శయానం జఘన్వాఇన్ద్ర తవిషీమ్ అధత్థాః || 5-032-02

  త్యస్య చిన్ మహతో నిర్ మృగస్య వధర్ జఘాన తవిషీభిర్ ఇన్ద్రః |
  య ఏక ఇద్ అప్రతిర్ మన్యమాన ఆద్ అస్మాద్ అన్యో అజనిష్ట తవ్యాన్ || 5-032-03

  త్యం చిద్ ఏషాం స్వధయా మదన్తమ్ మిహో నపాతం సువృధం తమోగామ్ |
  వృషప్రభర్మా దానవస్య భామం వజ్రేణ వజ్రీ ని జఘాన శుష్ణమ్ || 5-032-04

  త్యం చిద్ అస్య క్రతుభిర్ నిషత్తమ్ అమర్మణో విదద్ ఇద్ అస్య మర్మ |
  యద్ ఈం సుక్షత్ర ప్రభృతా మదస్య యుయుత్సన్తం తమసి హర్మ్యే ధాః || 5-032-05

  త్యం చిద్ ఇత్థా కత్పయం శయానమ్ అసూర్యే తమసి వావృధానమ్ |
  తం చిన్ మన్దానో వృషభః సుతస్యోచ్చైర్ ఇన్ద్రో అపగూర్యా జఘాన || 5-032-06

  ఉద్ యద్ ఇన్ద్రో మహతే దానవాయ వధర్ యమిష్ట సహో అప్రతీతమ్ |
  యద్ ఈం వజ్రస్య ప్రభృతౌ దదాభ విశ్వస్య జన్తోర్ అధమం చకార || 5-032-07

  త్యం చిద్ అర్ణమ్ మధుపం శయానమ్ అసిన్వం వవ్రమ్ మహ్య్ ఆదద్ ఉగ్రః |
  అపాదమ్ అత్రమ్ మహతా వధేన ని దుర్యోణ ఆవృణఙ్ మృధ్రవాచమ్ || 5-032-08

  కో అస్య శుష్మం తవిషీం వరాత ఏకో ధనా భరతే అప్రతీతః |
  ఇమే చిద్ అస్య జ్రయసో ను దేవీ ఇన్ద్రస్యౌజసో భియసా జిహాతే || 5-032-09

  న్య్ అస్మై దేవీ స్వధితిర్ జిహీత ఇన్ద్రాయ గాతుర్ ఉశతీవ యేమే |
  సం యద్ ఓజో యువతే విశ్వమ్ ఆభిర్ అను స్వధావ్నే క్షితయో నమన్త || 5-032-10

  ఏకం ను త్వా సత్పతిమ్ పాఞ్చజన్యం జాతం శృణోమి యశసం జనేషు |
  తమ్ మే జగృభ్ర ఆశసో నవిష్ఠం దోషా వస్తోర్ హవమానాస ఇన్ద్రమ్ || 5-032-11

  ఏవా హి త్వామ్ ఋతుథా యాతయన్తమ్ మఘా విప్రేభ్యో దదతం శృణోమి |
  కిం తే బ్రహ్మాణో గృహతే సఖాయో యే త్వాయా నిదధుః కామమ్ ఇన్ద్ర || 5-032-12