ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహి మహే తవసే దీధ్యే నౄన్ ఇన్ద్రాయేత్థా తవసే అతవ్యాన్ |
  యో అస్మై సుమతిం వాజసాతౌ స్తుతో జనే సమర్యశ్ చికేత || 5-033-01

  స త్వం న ఇన్ద్ర ధియసానో అర్కైర్ హరీణాం వృషన్ యోక్త్రమ్ అశ్రేః |
  యా ఇత్థా మఘవన్న్ అను జోషం వక్షో అభి ప్రార్యః సక్షి జనాన్ || 5-033-02

  న తే త ఇన్ద్రాభ్య్ అస్మద్ ఋష్వాయుక్తాసో అబ్రహ్మతా యద్ అసన్ |
  తిష్ఠా రథమ్ అధి తం వజ్రహస్తా రశ్మిం దేవ యమసే స్వశ్వః || 5-033-03

  పురూ యత్ త ఇన్ద్ర సన్త్య్ ఉక్థా గవే చకర్థోర్వరాసు యుధ్యన్ |
  తతక్షే సూర్యాయ చిద్ ఓకసి స్వే వృషా సమత్సు దాసస్య నామ చిత్ || 5-033-04

  వయం తే త ఇన్ద్ర యే చ నరః శర్ధో జజ్ఞానా యాతాశ్ చ రథాః |
  ఆస్మాఞ్ జగమ్యాద్ అహిశుష్మ సత్వా భగో న హవ్యః ప్రభృథేషు చారుః || 5-033-05

  పపృక్షేణ్యమ్ ఇన్ద్ర త్వే హ్య్ ఓజో నృమ్ణాని చ నృతమానో అమర్తః |
  స న ఏనీం వసవానో రయిం దాః ప్రార్య స్తుషే తువిమఘస్య దానమ్ || 5-033-06

  ఏవా న ఇన్ద్రోతిభిర్ అవ పాహి గృణతః శూర కారూన్ |
  ఉత త్వచం దదతో వాజసాతౌ పిప్రీహి మధ్వః సుషుతస్య చారోః || 5-033-07

  ఉత త్యే మా పౌరుకుత్స్యస్య సూరేస్ త్రసదస్యోర్ హిరణినో రరాణాః |
  వహన్తు మా దశ శ్యేతాసో అస్య గైరిక్షితస్య క్రతుభిర్ ను సశ్చే || 5-033-08

  ఉత త్యే మా మారుతాశ్వస్య శోణాః క్రత్వామఘాసో విదథస్య రాతౌ |
  సహస్రా మే చ్యవతానో దదాన ఆనూకమ్ అర్యో వపుషే నార్చత్ || 5-033-09

  ఉత త్యే మా ధ్వన్యస్య జుష్టా లక్ష్మణ్యస్య సురుచో యతానాః |
  మహ్నా రాయః సంవరణస్య ఋషేర్ వ్రజం న గావః ప్రయతా అపి గ్మన్ || 5-033-10