ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అజాతశత్రుమ్ అజరా స్వర్వత్య్ అను స్వధామితా దస్మమ్ ఈయతే |
  సునోతన పచత బ్రహ్మవాహసే పురుష్టుతాయ ప్రతరం దధాతన || 5-034-01

  ఆ యః సోమేన జఠరమ్ అపిప్రతామన్దత మఘవా మధ్వో అన్ధసః |
  యద్ ఈమ్ మృగాయ హన్తవే మహావధః సహస్రభృష్టిమ్ ఉశనా వధం యమత్ || 5-034-02

  యో అస్మై ఘ్రంస ఉత వా య ఊధని సోమం సునోతి భవతి ద్యుమాఅహ |
  అపాప శక్రస్ తతనుష్టిమ్ ఊహతి తనూశుభ్రమ్ మఘవా యః కవాసఖః || 5-034-03

  యస్యావధీత్ పితరం యస్య మాతరం యస్య శక్రో భ్రాతరం నాత ఈషతే |
  వేతీద్ వ్ అస్య ప్రయతా యతంకరో న కిల్బిషాద్ ఈషతే వస్వ ఆకరః || 5-034-04

  న పఞ్చభిర్ దశభిర్ వష్ట్య్ ఆరభం నాసున్వతా సచతే పుష్యతా చన |
  జినాతి వేద్ అముయా హన్తి వా ధునిర్ ఆ దేవయుమ్ భజతి గోమతి వ్రజే || 5-034-05

  విత్వక్షణః సమృతౌ చక్రమాసజో ऽసున్వతో విషుణః సున్వతో వృధః |
  ఇన్ద్రో విశ్వస్య దమితా విభీషణో యథావశం నయతి దాసమ్ ఆర్యః || 5-034-06

  సమ్ ఈమ్ పణేర్ అజతి భోజనమ్ ముషే వి దాశుషే భజతి సూనరం వసు |
  దుర్గే చన ధ్రియతే విశ్వ ఆ పురు జనో యో అస్య తవిషీమ్ అచుక్రుధత్ || 5-034-07

  సం యజ్ జనౌ సుధనౌ విశ్వశర్ధసావ్ అవేద్ ఇన్ద్రో మఘవా గోషు శుభ్రిషు |
  యుజం హ్య్ అన్యమ్ అకృత ప్రవేపన్య్ ఉద్ ఈం గవ్యం సృజతే సత్వభిర్ ధునిః || 5-034-08

  సహస్రసామ్ ఆగ్నివేశిం గృణీషే శత్రిమ్ అగ్న ఉపమాం కేతుమ్ అర్యః |
  తస్మా ఆపః సంయతః పీపయన్త తస్మిన్ క్షత్రమ్ అమవత్ త్వేషమ్ అస్తు || 5-034-09