ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యస్ తే సాధిష్ఠో ऽవస ఇన్ద్ర క్రతుష్ టమ్ ఆ భర |
  అస్మభ్యం చర్షణీసహం సస్నిం వాజేషు దుష్టరమ్ || 5-035-01

  యద్ ఇన్ద్ర తే చతస్రో యచ్ ఛూర సన్తి తిస్రః |
  యద్ వా పఞ్చ క్షితీనామ్ అవస్ తత్ సు న ఆ భర || 5-035-02

  ఆ తే ऽవో వరేణ్యం వృషన్తమస్య హూమహే |
  వృషజూతిర్ హి జజ్ఞిష ఆభూభిర్ ఇన్ద్ర తుర్వణిః || 5-035-03

  వృషా హ్య్ అసి రాధసే జజ్ఞిషే వృష్ణి తే శవః |
  స్వక్షత్రం తే ధృషన్ మనః సత్రాహమ్ ఇన్ద్ర పౌంస్యమ్ || 5-035-04

  త్వం తమ్ ఇన్ద్ర మర్త్యమ్ అమిత్రయన్తమ్ అద్రివః |
  సర్వరథా శతక్రతో ని యాహి శవసస్ పతే || 5-035-05

  త్వామ్ ఇద్ వృత్రహన్తమ జనాసో వృక్తబర్హిషః |
  ఉగ్రమ్ పూర్వీషు పూర్వ్యం హవన్తే వాజసాతయే || 5-035-06

  అస్మాకమ్ ఇన్ద్ర దుష్టరమ్ పురోయావానమ్ ఆజిషు |
  సయావానం ధనే-ధనే వాజయన్తమ్ అవా రథమ్ || 5-035-07

  అస్మాకమ్ ఇన్ద్రేహి నో రథమ్ అవా పురంధ్యా |
  వయం శవిష్ఠ వార్యం దివి శ్రవో దధీమహి దివి స్తోమమ్ మనామహే || 5-035-08