ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స ఆ గమద్ ఇన్ద్రో యో వసూనాం చికేతద్ దాతుం దామనో రయీణామ్ |
  ధన్వచరో న వంసగస్ తృషాణశ్ చకమానః పిబతు దుగ్ధమ్ అంశుమ్ || 5-036-01

  ఆ తే హనూ హరివః శూర శిప్రే రుహత్ సోమో న పర్వతస్య పృష్ఠే |
  అను త్వా రాజన్న్ అర్వతో న హిన్వన్ గీర్భిర్ మదేమ పురుహూత విశ్వే || 5-036-02

  చక్రం న వృత్తమ్ పురుహూత వేపతే మనో భియా మే అమతేర్ ఇద్ అద్రివః |
  రథాద్ అధి త్వా జరితా సదావృధ కువిన్ ను స్తోషన్ మఘవన్ పురూవసుః || 5-036-03

  ఏష గ్రావేవ జరితా త ఇన్ద్రేయర్తి వాచమ్ బృహద్ ఆశుషాణః |
  ప్ర సవ్యేన మఘవన్ యంసి రాయః ప్ర దక్షిణిద్ ధరివో మా వి వేనః || 5-036-04

  వృషా త్వా వృషణం వర్ధతు ద్యౌర్ వృషా వృషభ్యాం వహసే హరిభ్యామ్ |
  స నో వృషా వృషరథః సుశిప్ర వృషక్రతో వృషా వజ్రిన్ భరే ధాః || 5-036-05

  యో రోహితౌ వాజినౌ వాజినీవాన్ త్రిభిః శతైః సచమానావ్ అదిష్ట |
  యూనే సమ్ అస్మై క్షితయో నమన్తాం శ్రుతరథాయ మరుతో దువోయా || 5-036-06