ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమ్ భానునా యతతే సూర్యస్యాజుహ్వానో ఘృతపృష్ఠః స్వఞ్చాః |
  తస్మా అమృధ్రా ఉషసో వ్య్ ఉచ్ఛాన్ య ఇన్ద్రాయ సునవామేత్య్ ఆహ || 5-037-01

  సమిద్ధాగ్నిర్ వనవత్ స్తీర్ణబర్హిర్ యుక్తగ్రావా సుతసోమో జరాతే |
  గ్రావాణో యస్యేషిరం వదన్త్య్ అయద్ అధ్వర్యుర్ హవిషావ సిన్ధుమ్ || 5-037-02

  వధూర్ ఇయమ్ పతిమ్ ఇచ్ఛన్త్య్ ఏతి య ఈం వహాతే మహిషీమ్ ఇషిరామ్ |
  ఆస్య శ్రవస్యాద్ రథ ఆ చ ఘోషాత్ పురూ సహస్రా పరి వర్తయాతే || 5-037-03

  న స రాజా వ్యథతే యస్మిన్న్ ఇన్ద్రస్ తీవ్రం సోమమ్ పిబతి గోసఖాయమ్ |
  ఆ సత్వనైర్ అజతి హన్తి వృత్రం క్షేతి క్షితీః సుభగో నామ పుష్యన్ || 5-037-04

  పుష్యాత్ క్షేమే అభి యోగే భవాత్య్ ఉభే వృతౌ సంయతీ సం జయాతి |
  ప్రియః సూర్యే ప్రియో అగ్నా భవాతి య ఇన్ద్రాయ సుతసోమో దదాశత్ || 5-037-05