ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉరోష్ ట ఇన్ద్ర రాధసో విభ్వీ రాతిః శతక్రతో |
  అధా నో విశ్వచర్షణే ద్యుమ్నా సుక్షత్ర మంహయ || 5-038-01

  యద్ ఈమ్ ఇన్ద్ర శ్రవాయ్యమ్ ఇషం శవిష్ఠ దధిషే |
  పప్రథే దీర్ఘశ్రుత్తమం హిరణ్యవర్ణ దుష్టరమ్ || 5-038-02

  శుష్మాసో యే తే అద్రివో మేహనా కేతసాపః |
  ఉభా దేవావ్ అభిష్టయే దివశ్ చ గ్మశ్ చ రాజథః || 5-038-03

  ఉతో నో అస్య కస్య చిద్ దక్షస్య తవ వృత్రహన్ |
  అస్మభ్యం నృమ్ణమ్ ఆ భరాస్మభ్యం నృమణస్యసే || 5-038-04

  నూ త ఆభిర్ అభిష్టిభిస్ తవ శర్మఞ్ ఛతక్రతో |
  ఇన్ద్ర స్యామ సుగోపాః శూర స్యామ సుగోపాః || 5-038-05