ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ ఇన్ద్ర చిత్ర మేహనాస్తి త్వాదాతమ్ అద్రివః |
  రాధస్ తన్ నో విదద్వస ఉభయాహస్త్య్ ఆ భర || 5-039-01

  యన్ మన్యసే వరేణ్యమ్ ఇన్ద్ర ద్యుక్షం తద్ ఆ భర |
  విద్యామ తస్య తే వయమ్ అకూపారస్య దావనే || 5-039-02

  యత్ తే దిత్సు ప్రరాధ్యమ్ మనో అస్తి శ్రుతమ్ బృహత్ |
  తేన దృళ్హా చిద్ అద్రివ ఆ వాజం దర్షి సాతయే || 5-039-03

  మంహిష్ఠం వో మఘోనాం రాజానం చర్షణీనామ్ |
  ఇన్ద్రమ్ ఉప ప్రశస్తయే పూర్వీభిర్ జుజుషే గిరః || 5-039-04

  అస్మా ఇత్ కావ్యం వచ ఉక్థమ్ ఇన్ద్రాయ శంస్యమ్ |
  తస్మా ఉ బ్రహ్మవాహసే గిరో వర్ధన్త్య్ అత్రయో గిరః శుమ్భన్త్య్ అత్రయః || 5-039-05