ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ యాహ్య్ అద్రిభిః సుతం సోమం సోమపతే పిబ |
  వృషన్న్ ఇన్ద్ర వృషభిర్ వృత్రహన్తమ || 5-040-01

  వృషా గ్రావా వృషా మదో వృషా సోమో అయం సుతః |
  వృషన్న్ ఇన్ద్ర వృషభిర్ వృత్రహన్తమ || 5-040-02

  వృషా త్వా వృషణం హువే వజ్రిఞ్ చిత్రాభిర్ ఊతిభిః |
  వృషన్న్ ఇన్ద్ర వృషభిర్ వృత్రహన్తమ || 5-040-03

  ఋజీషీ వజ్రీ వృషభస్ తురాషాట్ ఛుష్మీ రాజా వృత్రహా సోమపావా |
  యుక్త్వా హరిభ్యామ్ ఉప యాసద్ అర్వాఙ్ మాధ్యందినే సవనే మత్సద్ ఇన్ద్రః || 5-040-04

  యత్ త్వా సూర్య స్వర్భానుస్ తమసావిధ్యద్ ఆసురః |
  అక్షేత్రవిద్ యథా ముగ్ధో భువనాన్య్ అదీధయుః || 5-040-05

  స్వర్భానోర్ అధ యద్ ఇన్ద్ర మాయా అవో దివో వర్తమానా అవాహన్ |
  గూళ్హం సూర్యం తమసాపవ్రతేన తురీయేణ బ్రహ్మణావిన్దద్ అత్రిః || 5-040-06

  మా మామ్ ఇమం తవ సన్తమ్ అత్ర ఇరస్యా ద్రుగ్ధో భియసా ని గారీత్ |
  త్వమ్ మిత్రో అసి సత్యరాధాస్ తౌ మేహావతం వరుణశ్ చ రాజా || 5-040-07

  గ్రావ్ణో బ్రహ్మా యుయుజానః సపర్యన్ కీరిణా దేవాన్ నమసోపశిక్షన్ |
  అత్రిః సూర్యస్య దివి చక్షుర్ ఆధాత్ స్వర్భానోర్ అప మాయా అఘుక్షత్ || 5-040-08

  యం వై సూర్యం స్వర్భానుస్ తమసావిధ్యద్ ఆసురః |
  అత్రయస్ తమ్ అన్వ్ అవిన్దన్ నహ్య్ అన్యే అశక్నువన్ || 5-040-09