ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కో ను వామ్ మిత్రావరుణావ్ ఋతాయన్ దివో వా మహః పార్థివస్య వా దే |
  ఋతస్య వా సదసి త్రాసీథాం నో యజ్ఞాయతే వా పశుషో న వాజాన్ || 5-041-01

  తే నో మిత్రో వరుణో అర్యమాయుర్ ఇన్ద్ర ఋభుక్షా మరుతో జుషన్త |
  నమోభిర్ వా యే దధతే సువృక్తిం స్తోమం రుద్రాయ మీళ్హుషే సజోషాః || 5-041-02

  ఆ వాం యేష్ఠాశ్వినా హువధ్యై వాతస్య పత్మన్ రథ్యస్య పుష్టౌ |
  ఉత వా దివో అసురాయ మన్మ ప్రాన్ధాంసీవ యజ్యవే భరధ్వమ్ || 5-041-03

  ప్ర సక్షణో దివ్యః కణ్వహోతా త్రితో దివః సజోషా వాతో అగ్నిః |
  పూషా భగః ప్రభృథే విశ్వభోజా ఆజిం న జగ్ముర్ ఆశ్వశ్వతమాః || 5-041-04

  ప్ర వో రయిం యుక్తాశ్వమ్ భరధ్వం రాయ ఏషే ऽవసే దధీత ధీః |
  సుశేవ ఏవైర్ ఔశిజస్య హోతా యే వ ఏవా మరుతస్ తురాణామ్ || 5-041-05

  ప్ర వో వాయుం రథయుజం కృణుధ్వమ్ ప్ర దేవం విప్రమ్ పనితారమ్ అర్కైః |
  ఇషుధ్యవ ఋతసాపః పురంధీర్ వస్వీర్ నో అత్ర పత్నీర్ ఆ ధియే ధుః || 5-041-06

  ఉప వ ఏషే వన్ద్యేభిః శూషైః ప్ర యహ్వీ దివశ్ చితయద్భిర్ అర్కైః |
  ఉషాసానక్తా విదుషీవ విశ్వమ్ ఆ హా వహతో మర్త్యాయ యజ్ఞమ్ || 5-041-07

  అభి వో అర్చే పోష్యావతో నౄన్ వాస్తోష్ పతిం త్వష్టారం రరాణః |
  ధన్యా సజోషా ధిషణా నమోభిర్ వనస్పతీఓషధీ రాయ ఏషే || 5-041-08

  తుజే నస్ తనే పర్వతాః సన్తు స్వైతవో యే వసవో న వీరాః |
  పనిత ఆప్త్యో యజతః సదా నో వర్ధాన్ నః శంసం నర్యో అభిష్టౌ || 5-041-09

  వృష్ణో అస్తోషి భూమ్యస్య గర్భం త్రితో నపాతమ్ అపాం సువృక్తి |
  గృణీతే అగ్నిర్ ఏతరీ న శూషైః శోచిష్కేశో ని రిణాతి వనా || 5-041-10

  కథా మహే రుద్రియాయ బ్రవామ కద్ రాయే చికితుషే భగాయ |
  ఆప ఓషధీర్ ఉత నో ऽవన్తు ద్యౌర్ వనా గిరయో వృక్షకేశాః || 5-041-11

  శృణోతు న ఊర్జామ్ పతిర్ గిరః స నభస్ తరీయాఇషిరః పరిజ్మా |
  శృణ్వన్త్వ్ ఆపః పురో న శుభ్రాః పరి స్రుచో బబృహాణస్యాద్రేః || 5-041-12

  విదా చిన్ ను మహాన్తో యే వ ఏవా బ్రవామ దస్మా వార్యం దధానాః |
  వయశ్ చన సుభ్వ ఆవ యన్తి క్షుభా మర్తమ్ అనుయతం వధస్నైః || 5-041-13

  ఆ దైవ్యాని పార్థివాని జన్మాపశ్ చాచ్ఛా సుమఖాయ వోచమ్ |
  వర్ధన్తాం ద్యావో గిరశ్ చన్ద్రాగ్రా ఉదా వర్ధన్తామ్ అభిషాతా అర్ణాః || 5-041-14

  పదే-పదే మే జరిమా ని ధాయి వరూత్రీ వా శక్రా యా పాయుభిశ్ చ |
  సిషక్తు మాతా మహీ రసా నః స్మత్ సూరిభిర్ ఋజుహస్త ఋజువనిః || 5-041-15

  కథా దాశేమ నమసా సుదానూన్ ఏవయా మరుతో అచ్ఛోక్తౌ ప్రశ్రవసో మరుతో అచ్ఛోక్తౌ |
  మా నో ऽహిర్ బుధ్న్యో రిషే ధాద్ అస్మాకమ్ భూద్ ఉపమాతివనిః || 5-041-16

  ఇతి చిన్ ను ప్రజాయై పశుమత్యై దేవాసో వనతే మర్త్యో వ ఆ దేవాసో వనతే మర్త్యో వః |
  అత్రా శివాం తన్వో ధాసిమ్ అస్యా జరాం చిన్ మే నిరృతిర్ జగ్రసీత || 5-041-17

  తాం వో దేవాః సుమతిమ్ ఊర్జయన్తీమ్ ఇషమ్ అశ్యామ వసవః శసా గోః |
  సా నః సుదానుర్ మృళయన్తీ దేవీ ప్రతి ద్రవన్తీ సువితాయ గమ్యాః || 5-041-18

  అభి న ఇళా యూథస్య మాతా స్మన్ నదీభిర్ ఉర్వశీ వా గృణాతు |
  ఉర్వశీ వా బృహద్దివా గృణానాభ్యూర్ణ్వానా ప్రభృథస్యాయోః || 5-041-19

  సిషక్తు న ఊర్జవ్యస్య పుష్టేః |