ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 86)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాగ్నీ యమ్ అవథ ఉభా వాజేషు మర్త్యమ్ |
  దృళ్హా చిత్ స ప్ర భేదతి ద్యుమ్నా వాణీర్ ఇవ త్రితః || 5-086-01

  యా పృతనాసు దుష్టరా యా వాజేషు శ్రవాయ్యా |
  యా పఞ్చ చర్షణీర్ అభీన్ద్రాగ్నీ తా హవామహే || 5-086-02

  తయోర్ ఇద్ అమవచ్ ఛవస్ తిగ్మా దిద్యున్ మఘోనోః |
  ప్రతి ద్రుణా గభస్త్యోర్ గవాం వృత్రఘ్న ఏషతే || 5-086-03

  తా వామ్ ఏషే రథానామ్ ఇన్ద్రాగ్నీ హవామహే |
  పతీ తురస్య రాధసో విద్వాంసా గిర్వణస్తమా || 5-086-04

  తా వృధన్తావ్ అను ద్యూన్ మర్తాయ దేవావ్ అదభా |
  అర్హన్తా చిత్ పురో దధే ऽంశేవ దేవావ్ అర్వతే || 5-086-05

  ఏవేన్ద్రాగ్నిభ్యామ్ అహావి హవ్యం శూష్యం ఘృతం న పూతమ్ అద్రిభిః |
  తా సూరిషు శ్రవో బృహద్ రయిం గృణత్సు దిధృతమ్ ఇషం గృణత్సు దిధృతమ్ || 5-086-06