ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 85)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సమ్రాజే బృహద్ అర్చా గభీరమ్ బ్రహ్మ ప్రియం వరుణాయ శ్రుతాయ |
  వి యో జఘాన శమితేవ చర్మోపస్తిరే పృథివీం సూర్యాయ || 5-085-01

  వనేషు వ్య్ అన్తరిక్షం తతాన వాజమ్ అర్వత్సు పయ ఉస్రియాసు |
  హృత్సు క్రతుం వరుణో అప్స్వ్ అగ్నిం దివి సూర్యమ్ అదధాత్ సోమమ్ అద్రౌ || 5-085-02

  నీచీనబారం వరుణః కవన్ధమ్ ప్ర ససర్జ రోదసీ అన్తరిక్షమ్ |
  తేన విశ్వస్య భువనస్య రాజా యవం న వృష్టిర్ వ్య్ ఉనత్తి భూమ || 5-085-03

  ఉనత్తి భూమిమ్ పృథివీమ్ ఉత ద్యాం యదా దుగ్ధం వరుణో వష్ట్య్ ఆద్ ఇత్ |
  సమ్ అభ్రేణ వసత పర్వతాసస్ తవిషీయన్తః శ్రథయన్త వీరాః || 5-085-04

  ఇమామ్ ఊ ష్వ్ ఆసురస్య శ్రుతస్య మహీమ్ మాయాం వరుణస్య ప్ర వోచమ్ |
  మానేనేవ తస్థివాఅన్తరిక్షే వి యో మమే పృథివీం సూర్యేణ || 5-085-05

  ఇమామ్ ఊ ను కవితమస్య మాయామ్ మహీం దేవస్య నకిర్ ఆ దధర్ష |
  ఏకం యద్ ఉద్నా న పృణన్త్య్ ఏనీర్ ఆసిఞ్చన్తీర్ అవనయః సముద్రమ్ || 5-085-06

  అర్యమ్యం వరుణ మిత్ర్యం వా సఖాయం వా సదమ్ ఇద్ భ్రాతరం వా |
  వేశం వా నిత్యం వరుణారణం వా యత్ సీమ్ ఆగశ్ చకృమా శిశ్రథస్ తత్ || 5-085-07

  కితవాసో యద్ రిరిపుర్ న దీవి యద్ వా ఘా సత్యమ్ ఉత యన్ న విద్మ |
  సర్వా తా వి ష్య శిథిరేవ దేవాధా తే స్యామ వరుణ ప్రియాసః || 5-085-08