ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 84)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బళ్ ఇత్థా పర్వతానాం ఖిద్రమ్ బిభర్షి పృథివి |
  ప్ర యా భూమిమ్ ప్రవత్వతి మహ్నా జినోషి మహిని || 5-084-01

  స్తోమాసస్ త్వా విచారిణి ప్రతి ష్టోభన్త్య్ అక్తుభిః |
  ప్ర యా వాజం న హేషన్తమ్ పేరుమ్ అస్యస్య్ అర్జుని || 5-084-02

  దృళ్హా చిద్ యా వనస్పతీన్ క్ష్మయా దర్ధర్ష్య్ ఓజసా |
  యత్ తే అభ్రస్య విద్యుతో దివో వర్షన్తి వృష్టయః || 5-084-03