ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 83)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అచ్ఛా వద తవసం గీర్భిర్ ఆభి స్తుహి పర్జన్యం నమసా వివాస |
  కనిక్రదద్ వృషభో జీరదానూ రేతో దధాత్య్ ఓషధీషు గర్భమ్ || 5-083-01

  వి వృక్షాన్ హన్త్య్ ఉత హన్తి రక్షసో విశ్వమ్ బిభాయ భువనమ్ మహావధాత్ |
  ఉతానాగా ఈషతే వృష్ణ్యావతో యత్ పర్జన్య స్తనయన్ హన్తి దుష్కృతః || 5-083-02

  రథీవ కశయాశ్వాఅభిక్షిపన్న్ ఆవిర్ దూతాన్ కృణుతే వర్ష్యాఅహ |
  దూరాత్ సింహస్య స్తనథా ఉద్ ఈరతే యత్ పర్జన్యః కృణుతే వర్ష్యం నభః || 5-083-03

  ప్ర వాతా వాన్తి పతయన్తి విద్యుత ఉద్ ఓషధీర్ జిహతే పిన్వతే స్వః |
  ఇరా విశ్వస్మై భువనాయ జాయతే యత్ పర్జన్యః పృథివీం రేతసావతి || 5-083-04

  యస్య వ్రతే పృథివీ నన్నమీతి యస్య వ్రతే శఫవజ్ జర్భురీతి |
  యస్య వ్రత ఓషధీర్ విశ్వరూపాః స నః పర్జన్య మహి శర్మ యచ్ఛ || 5-083-05

  దివో నో వృష్టిమ్ మరుతో రరీధ్వమ్ ప్ర పిన్వత వృష్ణో అశ్వస్య ధారాః |
  అర్వాఙ్ ఏతేన స్తనయిత్నునేహ్య్ అపో నిషిఞ్చన్న్ అసురః పితా నః || 5-083-06

  అభి క్రన్ద స్తనయ గర్భమ్ ఆ ధా ఉదన్వతా పరి దీయా రథేన |
  దృతిం సు కర్ష విషితం న్యఞ్చం సమా భవన్తూద్వతో నిపాదాః || 5-083-07

  మహాన్తం కోశమ్ ఉద్ అచా ని షిఞ్చ స్యన్దన్తాం కుల్యా విషితాః పురస్తాత్ |
  ఘృతేన ద్యావాపృథివీ వ్య్ ఉన్ధి సుప్రపాణమ్ భవత్వ్ అఘ్న్యాభ్యః || 5-083-08

  యత్ పర్జన్య కనిక్రదత్ స్తనయన్ హంసి దుష్కృతః |
  ప్రతీదం విశ్వమ్ మోదతే యత్ కిం చ పృథివ్యామ్ అధి || 5-083-09

  అవర్షీర్ వర్షమ్ ఉద్ ఉ షూ గృభాయాకర్ ధన్వాన్య్ అత్యేతవా ఉ |
  అజీజన ఓషధీర్ భోజనాయ కమ్ ఉత ప్రజాభ్యో ऽవిదో మనీషామ్ || 5-083-10