ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 82)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తత్ సవితుర్ వృణీమహే వయం దేవస్య భోజనమ్ |
  శ్రేష్ఠం సర్వధాతమం తురమ్ భగస్య ధీమహి || 5-082-01

  అస్య హి స్వయశస్తరం సవితుః కచ్ చన ప్రియమ్ |
  న మినన్తి స్వరాజ్యమ్ || 5-082-02

  స హి రత్నాని దాశుషే సువాతి సవితా భగః |
  తమ్ భాగం చిత్రమ్ ఈమహే || 5-082-03

  అద్యా నో దేవ సవితః ప్రజావత్ సావీః సౌభగమ్ |
  పరా దుష్వప్న్యం సువ || 5-082-04

  విశ్వాని దేవ సవితర్ దురితాని పరా సువ |
  యద్ భద్రం తన్ న ఆ సువ || 5-082-05

  అనాగసో అదితయే దేవస్య సవితుః సవే |
  విశ్వా వామాని ధీమహి || 5-082-06

  ఆ విశ్వదేవం సత్పతిం సూక్తైర్ అద్యా వృణీమహే |
  సత్యసవం సవితారమ్ || 5-082-07

  య ఇమే ఉభే అహనీ పుర ఏత్య్ అప్రయుచ్ఛన్ |
  స్వాధీర్ దేవః సవితా || 5-082-08

  య ఇమా విశ్వా జాతాన్య్ ఆశ్రావయతి శ్లోకేన |
  ప్ర చ సువాతి సవితా || 5-082-09