ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 81)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యుఞ్జతే మన ఉత యుఞ్జతే ధియో విప్రా విప్రస్య బృహతో విపశ్చితః |
  వి హోత్రా దధే వయునావిద్ ఏక ఇన్ మహీ దేవస్య సవితుః పరిష్టుతిః || 5-081-01

  విశ్వా రూపాణి ప్రతి ముఞ్చతే కవిః ప్రాసావీద్ భద్రం ద్విపదే చతుష్పదే |
  వి నాకమ్ అఖ్యత్ సవితా వరేణ్యో ऽను ప్రయాణమ్ ఉషసో వి రాజతి || 5-081-02

  యస్య ప్రయాణమ్ అన్వ్ అన్య ఇద్ యయుర్ దేవా దేవస్య మహిమానమ్ ఓజసా |
  యః పార్థివాని విమమే స ఏతశో రజాంసి దేవః సవితా మహిత్వనా || 5-081-03

  ఉత యాసి సవితస్ త్రీణి రోచనోత సూర్యస్య రశ్మిభిః సమ్ ఉచ్యసి |
  ఉత రాత్రీమ్ ఉభయతః పరీయస ఉత మిత్రో భవసి దేవ ధర్మభిః || 5-081-04

  ఉతేశిషే ప్రసవస్య త్వమ్ ఏక ఇద్ ఉత పూషా భవసి దేవ యామభిః |
  ఉతేదం విశ్వమ్ భువనం వి రాజసి శ్యావాశ్వస్ తే సవిత స్తోమమ్ ఆనశే || 5-081-04